Програма


Слобожанська селищна рада

Відділ освіти

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

РОЗВИТКУ ОСВІТИ СЛОБОЖАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

на 2016-2020 роки

смт Слобожанське

2016

ПАСПОРТ

комплексної програма розвитку освіти Слобожанської селищної ради на

2016-2020 роки

1. Назва Програми: комплексна Програма розвитку освіти Слобожанської селищної ради на 2016-2020 роки

2. Підстава для розроблення: Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Конвенція про права дитини, Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020», затверджена Указом Президента України від 12.01.2015 № 5/2015, Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385; Закони України: «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про оздоровлення та відпочинок дітей»; укази Президента України: від 25.06.2013 року № 344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»,від 30.09.2010 № 927/2010 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді», від 16.11.2015р. № 641/2015 «Про оголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні», від 13.10.2015р. № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»; постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», від 22.11. 2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»; накази Міністерства освіти і науки України від 03.02.2015р. № 89 «Про здійснення заходів щодо організації літніх мовних шкіл», від 16.06.2015р. № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах»; рішення Дніпропетровської обласної ради від 27.12.2013р. № 507-23/VI «Про затвердження Регіональної програми оздоровлення та відпочинку дітей у Дніпропетровській області у 2014-2021 роках», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25.11.2013 року № Р-985/0/3-13 «Про затвердження регіонального плану заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року».

3. Розробник Програми : відділ освіти Слобожанської селищної ради.

4. Відповідальні за виконання: Відділ освіти Слобожанської селищної ради, заклади освіти.

5. Мета Програми: створення необхідних умов для задоволення якісних освітніх потреб населення, інноваційного розвитку системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, яка забезпечить формування конкурентоспроможної, творчої, соціально активної особистості.

6. Строки виконання Програми: початок – 27.04.2016 рік, закінчення – 31.12.2020 рік.

7.Етапи виконання: Програма виконується в один етап.

8. Загальні обсяги фінансування:

За роками виконання (тис. грн.)

Обсяг фінансування,

усього

(тис. грн.)

2016р.

2017р.

2018р.

2019р.

2020р.

Державний бюджет

13182,2

14563,4

16019,7

17628,7

19391,7

80785,7

Обласний бюджет

Бюджет Слобожанської селищної ради

51807,2

31000,0

31000,0

31000,0

31000,0

175807,2

Інші джерела

Усього

64989,4

45563,4

47019,7

48628,7

50391,7

256592,9

Секретар селищної ради     Л.В. Лагода

ЗМІСТ

1.Загальні положення комплексної програма розвитку освіти Слобжанської селищної ради на 2016-2020 роки ………………..

2. Розділ І Проекти

2.1. Напрямок I «Дошкільна освіта»

Проект «Дошкілля»…………………………………….

2.2. Напрямок II «Загальна середня освіта»

Проект «Перші кроки»

Проект «Профільне навчання»

Проект «Шкільний автобус»……………………………………………….

Проект «Єдиний інформаційно – освітній простір»……………………...

Проект «Регіональна система оцінювання якості освіти»

Проект «Шкільна бібліотека»………………………………………………..

Проект «Школа майбутнього»

Проект «Конкурентноспроможний випускник»

2.3. Напрямок III «Виховна і позашкільна робота»

Проект «Позашкільна освіта»………………………………………………

Проект «Обдарована молодь»………………………

Проект «Люблю тебе, моя Вітчизно!»………………………………………

Проект «Здоров'я через освіту»…………………………………………….

Проект «Особлива дитина»

Проект «Соціальний захист дітей, які потребують особливої уваги та підтримки»

2.4. Напрямок ІV «Післядипломна педагогічна освіта»

Проект «Підготовка педагогічних кадрів до інноваційної діяльності»

Проект «Кадри»

Проект«Лідери освіти Дніпропетровського району»…………………….

2.5. Напрямок V «Матеріально – технічне і

фінансове забезпечення»

Проект "Комфортний заклад освіти"………………………………………

1. Загальні положення

Загальна спрямованість модернізації освіти полягає у необхідності забезпечення її відповідності європейським стандартам, потребам сучасного життя країни та регіону, цілеспрямованій орієнтації на задоволення запитів жителів Ювілейної громади щодо якісної та доступної освіти.

У міжнародних стратегічних документах, зокрема «Навчання для всіх: інвестиції в знання і навички людей задля сприяння розвитку», «Стратегія ЄЕК ООН для освіти в інтересах збалансованого розвитку», підкреслюється, що неперервна освіта поряд з необхідністю адаптації до змін у професійній діяльності повинна перетворитися у процес неперервного розвитку особистості, її знань і компетентностей, а також спроможності виносити судження і діяти в нових умовах.

Реалізація цієї вимоги передбачає постійне навчання з раннього дитинства, гармонійне поєднання формальної, неформальної та інформальної освіти, самомотивацію до освітньої діяльності.

Стратегічний курс суспільства на посилення ролі регіонів у регулюванні суспільного життя та соціально-економічного розвитку зумовив переоцінку традиційних факторів регіонального розвитку, у тому числі й переосмислення функції освіти, набуття нею першочергового значення як рушійної сили позитивних суспільних змін в кожній окремо взятій громаді.

В умовах високого динамізму розвитку науки та освіти, стрімкого оновлення системи знань на перший план виступають завдання перегляду змісту, форм і методів навчання, орієнтації освіти на особистість учня, запровадження нових технологій навчання, які забезпечували б високу якість підготовки випускників.

Комплексна Програма розвитку освіти Слобожанської селищної ради на 2016-2020 роки визначає стратегічні пріоритети розвитку освіти громади, започатковує організаційні шляхи її реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби. Вона скеровує педагогічну спільноту до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, суспільства, держави, громади на засадах європейських вимірів якості освіти.

Програма зумовлює модернізацію чинників, від яких залежить якість навчально-виховного процесу, змісту, методів, форм навчання і виховання, системи контролю й оцінювання, управлінських рішень, взаємовідповідальності учасників навчально-виховного процесу.

Провідна ідея Програми: сталий розвиток неперервної якісної освіти через:

відкритий доступ;

оптимальність використання ресурсів;

комфортність учасників педагогічного процесу;

стійкій розвиток освітньо-виховних моделей та учасників педагогічного процесу.

Програма є проектною моделлю і відповідає таким вимогам:

обґрунтованість її актуальності, цільових установок, механізмів реалізації, кінцевих результатів;

комплексність, тобто цілісне віддзеркалення єдиного освітнього простору громади;

взаємозв'язок з іншими програмами розвитку різних сфер громади;

експлицінтність – ясність, чіткість її основних направлень, цілей і завдань, адекватне віддзеркалення в них реальних процесів і тенденцій розвитку освітніх систем і комплексів;

логічна послідовність структури і основних її компонентів;

ресурсне забезпечення – науково-методичний супровід програми, її організаційно-економічне забезпечення, обґрунтування механізму управління реалізацією програми.

У Програмі закладений сценарій розвитку – перехід системи освіти громади в новий якісний стан, становлення освіти як технології навчання і виховання.

Проектна модель формування Програми є проектуванням пріоритетних напрямків розвитку освітніх систем і комплексів - цільових проектів.

2. Мета і завдання розвитку освіти

Метою комплексної Програми розвитку освіти Слобожанської селищної ради на 2016-2020 роки є:

підвищення рівня і доступності якісної освіти відповідно до вимог інноваційного розвитку економіки, сучасних потреб суспільства і кожної особистості;

забезпечення гармонійного розвитку людини як найвищої цінності суспільства;

підготовка компетентного випускника, успішного громадянина.

Концептуальні пріоритети програми:

1.Підвищення якості освіти:

-прогнозування і стратегія розвитку освітньої мережі, освітніх систем і комплексів;

-задоволення освітніх потреб рідними мовами;

-підвищення якості системи освіти в усіх її складових;

-підвищення якості освітнього процесу в навчально-виховних закладах відповідно до цілей і стандартів освіти в державі;

-задоволення очікувань учасників процесу освіти якістю наданих закладами освітніх послуг.

2.Розвиток здоровязберігаючої функції освіти:

-запровадження здоров’язбережувального та здоров’яформуючого навчально-виховного процесу в закладах освіти. Імідж діяльності закладів освіти – навчання без шкоди для здоров’я;

-забезпечення медико-психологічного супроводу учнів у процесі навчання та виховання, особливо на уроках фізичної культури;

-надання пріоритетності профілактичній та просвітницькій роботі щодо особливо небезпечних інфекційних захворювань (ВІЛ/СНІДу, туберкульозу тощо), тютюнокуріння, вживання наркотичних та психотропних речовин, безпечної поведінки учнів;

-оптимізація та осучаснення діяльності навчальних закладів щодо формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя в учасників освітнього процесу;

-залучення навчальних закладів до роботи в режимі «Заклад сприяння здоров’ю».

3.Інноваційні технології:

-впровадження нових організаційних форм навчального процесу на основі інноваційних програм;

-розробка освітніх програм, орієнтованих на нові інформаційні технології в системі освіти;

-впровадження сучасної навчальної техніки, комп'ютерних засобів і технологій в навчальний процес освітніх установ.

4.Відповідність педагогів сучасним вимогам:

-розробка концепції ринку педагогічної праці, підготовки і перепідготовки кадрів для задоволення нових запитів у системі освіти громади;

-удосконалення змісту і форм підвищення кваліфікації педагогів з урахуванням їх інтересів і сучасних вимог педагогічної теорії і практики;

-розвиток тьюторства, підготовка педагогів до нових ролей фасилітатора і модератора навчально-виховного процесу;

-забезпечення соціального захисту, створення і реалізація системи заходів, що забезпечують права і соціальні гарантії для працівників освіти.

5.Інтеграція і партнерство:

-подальша інтеграція освітніх установ усіх рівнів;

-варіативність і спадкоємність освітніх програм;

-створення і розвиток інтегрованих типів навчальних закладів;

-розробка нових програм (домашньої, дистанційної, компенсуючої, додаткової, інклюзивної, спеціальної освіти).

6.Нова якість управління освітою:

-впровадження нових механізмів управління, зокрема електронного;

-посилення механізмів прогностичного (що випереджає) управління на основі моніторингових досліджень;

-використання інноваційного менеджменту в управлінні розвитком освіти району.

Стратегічні напрями розвитку освіти громади

Стратегічними напрямами розвитку освіти громади визначено:

-забезпечення доступності та безперервності освіти;

-спрямованість на становлення та розвиток особистості;

-підвищення якості освіти на основі впровадження педагогічних інновацій, компетентнісно-зорієнтованого підходу, педагогіки для стійкого розвитку;

-інформатизація освіти;

-створення системи моніторингу якості освіти;

-підвищення соціального статусу педагогів;

-створення сучасної матеріально-технічної бази системи освіти.

Шляхи реалізації стратегічних напрямів розвитку освіти

Якість освіти поєднує розвиток особистих якостей людини, якість освітніх послуг, якість освітнього середовища.

Основним ціннісним виміром якості сучасної освіти в громаді має стати здатність випускника успішно будувати власне життя й ефективно діяти в глобальному середовищі, вносити свідомий вклад у піднесення конкурентноздатності країни в європейському і світовому просторі. Це передбачає наявність у нього високого рівня інформованості, умотивованості до власного розвитку і постійної освіти, здатності творчо мислити, громадянської активності і відповідальності, мобільності, гнучкості.

Шляхи реалізації стратегічних напрямів розвитку освіти передбачають:

моделювання:

оптимальної освітньої мережі навчальних закладів;

єдиного освітнього простору громади;

управлінського, науково-методичного, психологічного супроводу навчально-виховного процесу за новітніми досягненнями педагогічної науки і практики;

забезпечення:

відкритого доступу до навчальних ресурсів, різноманітних інформаційних джерел;

вільного вибору власної траєкторії неперервного навчання;

просування нових технологій, освітніх проектів та ініціатив;

створення:

дієвої системи підтримки та розвитку обдарованої особистості;

умов для реалізації освітніх потреб дітей з вадами здоров’я, поширення інклюзивної освіти;

умов для реалізації освітніх потреб громадян, які з різних причин не можуть продовжувати навчання в денній школі;

заохочення:

індивідуальної пізнавальної діяльності, альтернативної освіти, що включає: ЗМІ, відвідування бібліотек, музеїв, закладів культури, подорожі, телебачення, Internet тощо;

творчих ініціатив педагогів та учнів.

Умови реалізації Програми

Реалізацію Програми розвитку освіти у громаді забезпечують умови:

нормативно-правові як основа правового регулювання розвитку освіти в Ювілейній ОТГ, яку складають документи міжнародного, державного, регіонального, місцевого рівнів;

соціально-педагогічні як система соціально-економічних, культурних та освітніх потреб громади з урахуванням державно-громадського характеру управління;

психолого-педагогічні як основа забезпечення науково-методичних вимог підготовки педагогів до професійної діяльності в умовах змін;

організаційно-управлінські як основа координації освітніх процесів, здійснення моніторингу якості освіти, забезпечення незалежної експертизи.

Фінансове забезпечення

Матеріально-технічні ресурси визначаються реальними потребами розвитку освіти Слобожанської ОТГ на 2016-2020 роки відповідно до санітарно-гігієнічних норм і правил з урахуванням типового переліку обов’язкового навчального обладнання, а також наукового ринку в галузі інформаційних технологій, сучасного підручникотворення, видання дитячої та художньої літератури, які задовольняються шляхом:

створення стимулів для інвестування коштів;

збільшення загального фінансування на освітянську галузь відповідно до вимог чинного закондавства;

залучення позабюджетних коштів (інвесторів, меценатів, громадських фондів та інших юридичних і фізичних осіб), що не суперечать чинному законодавству України;

фінансування Програми здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених державним і місцевим бюджетами на освіту, централізованих заходів і субвенцій з державного бюджету на виконання Держаних програм в галузі освіти та з інших джерел, не заборонених законодавством.

Управління Програмою та контроль за її виконанням

Організація та координація виконання комплексної Програми розвитку освіти Слобожанської селищної ради на 2016-2020 роки покладається на відділ освіти Ювілейної селищної ради.

Внесення змін і доповнень до Програми здійснюються Ювілейною селищною радою за поданням відділу освіти.

Індикатори якості програми

доцільність:

відповідає реальним потребам зацікавлених сторін;

цілі чітко визначені з погляду користі для цільової групи;

зроблений ретельний аналіз проблем.

реалізація:

цілі реально досяжні в умовах, що склалися;

враховується здатність відповідальних учасників виконати завдання;

цілі і результати логічні та піддаються вимірюванням;

взяті до уваги ризики.

перспективність:

переваги від нововведень діють тривалий час.

Очікувані результати:

оптимізація стуктури закладів освіти до реальних потреб громади, створення на їх базі інноваційних освітніх комплексів, педагогічних технопарків;

створення умови для особистісного розвитку і творчої самореалізації учасників педагогічного процесу, зміцнення їх здоров’я;

підготовка та виховання педагогічних кадрів, здатних працювати в умовах інноваційних змін;

створення дієвої системи ресурсного забезпечення освіти;

наближення системи освіти до європейських вимірів і стандартів;

підвищення конкурентноздатності випускника;

підвищення якості освіти на всіх рівнях освітньої системи.

Розділ І

Напрямок І. Дошкільна освіта

Проект «Дошкілля»

Мета: розробка механізму розвитку дошкільної освіти та його впровадження в практику роботи; забезпечення захисту конституційних прав дітей дошкільного віку і державних гарантій щодо доступності та безоплатності здобуття такої освіти у дошкільних навчальних закладах, Юілейної ОТГ, зокрема дітьми п'ятирічного віку; упровадження оновленої системи неперервної освіти педагогів дошкілля; створення сучасного навчально-методичного забезпечення якісної дошкільної освіти громади ;підтримка та розвиток творчих ініціатив працівників дошкільної освіти громади; пошук нових моделей роботи з батьками й громадськістю.

Аналіз розвитку стану дошкільної освіти.

Дошкільна освіта – це перша і найважливіша складова у системі безперервної освіти і виховання дітей. Розвиток дошкільної освіти – один із пріоритетів діяльності выддылу освіти Слобожанської селищної ради. Станом на 30 квітня 2016 року на території ради функціонує 3 дошкільні навчальні заклади. В них виховується 572 дитини, що становить 49 % від загальної кількості дітей віком від 3 до 5 років.

З метою розвитку мережі дошкільних навчальних закладів селищною радою проводиться робота щодо збільшення кількості місць в діючих дошкільних закладах та будівництво нових.

Водночас, у зв’язку із змінами у демографічній ситуації , повне задоволення потреб населення у здобутті дошкільної освіти залишається неповністю забезпеченим. У середньому дошкільні навчальні заклади укомплектовані понад розрахункову потужність. На 100 місць припадає 152 дитини.

Відповідно до статей 9, 33 Закону України «Про дошкільну освіту» забезпечуються рівні права на здобуття дошкільної освіти, соціальний захист, підтримку дітей з особливими потребами, дітей з інвалідністю, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, реабілітації. Усього на базі ДНЗ працює 4 групи для частохворіючих дітей, 2 логопедичні групи, проте, водночас, відсутні групи для для дітей з порушенням психологічного розвитку,санаторні групи тощо.

Одначе, ця мережа груп не в змозі задовольнити потреби усіх дітей, які цього потребують. Тож є необхідність у перепрофілювання логопедичних груп в логопедичні пункти, у створенні груп для для дітей з порушенням психологічного розвитку, санаторних групи що дасть можливість охопити усіх дітей, які цього потребують, корекційною освітою. Крім того, останнім часом з’явився попит населення на інклюзивну освіту дітей дошкільного віку.

Потребує подальшого оновлення і поповнення матеріально-технічна база дошкільних навчальних закладів

Проблеми, які потребують вирішення:

перевантаженість дошкільних навчальних закладів, неможливість у повній мірі задовольнити потреби населення в дошкільній освіті;

інтеграції дітей з особливими потребами в дитяче середовище ДНЗ;

застаріла матеріально-технічна база ДНЗ № 1, ДНЗ № 3;

недостатня кількість навчально-наочних посібників, художньої літератури, електронних інформаційних ресурсів, що негативно впливає на якість дошкільної освіти, перешкоджає виконанню вимог Базового компоненту дошкільної освіти.

Шляхи реалізації Проекту:

розробка:

науково-методичного забезпечення дошкільної освіти з урахуванням особливостей громади (методичних рекомендацій для педагогів, батьків; навчальних, навчально-наочних посібників для дітей);

організація:

роботи щодо реалізації Державних базових програм розвитку дитини дошкільного віку, додаткових загальноукраїнських та регіональних програм з дошкільної освіти;

роботи з обдарованими дітьми;

оновлення стратегії й тактики взаємодії дошкільного навчального закладу з батьками й громадськістю;

науково-методичного супроводу професійного розвитку педагогічних працівників за індивідуальними освітніми траєкторіями;

створення:

системи електронних інформаційних ресурсів для дошкільної освіти Ювілейної ОТГ.

Зміст основних заходів

№ з/п

Заходи щодо реалізації Програми

Термін виконання

Виконавець

1. Забезпечення конституційних прав і державних гарантій
щодо доступності здобуття якісної дошкільної освіти
дітьми дошкільного віку (створення додаткових місць)

1.1.1.

Розширення мережі дошкільних навчальних закладів:

будівництво 12-ти групового дошкільного навчального закладу

2016 рік

Виконком Слобожанської селищної ради

1.1.2.

Відкриття додаткової групи після проведення робіт (капремонт, реконструкція) на базі ДНЗ № 3

2016 рік

Виконком селищної ради

Відділ освіти

Адміністрація закладу

2. Зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів

2.1.

- - встановлення додаткових телефонів для медичногоперсоналу,бухгалтерії,комірникав ДНЗ№1;

Начало формы

Конец формы

2016

Виконком селищної ради

Відділ освіти

Адміністрація закладів

2.2.

- - забезпечення проведення модернізації матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів (забезпечення сучасним обладнанням, меблями, іграшками, твердим і м’яким інвентарем тощо)

2016-2020

Виконком селищної ради

Відділ освіти

Адміністрація закладів

2.3.

- оснащення дошкільних навчальних закладів універсальними навчально-комп’ютерними комплексами, придбання телевізорів в кожну групову кімнату

2016-2020

Виконком селищної ради

Відділ освіти

Адміністрація закладів

2.4.

- придбання сучасного спортивного обладнання, обладнання ігрових майданчиків, м’яких модулів для розвитку рухливих навичок дошкільнят.

2016-2020

Виконком селищної ради

Відділ освіти

Адміністрація закладів

2.5.

- забезпечити заклади довідковою літературою, демонстраційними табли-цями, дидактичними мате-ріалами, інструментами, приладами, моделями, технічними засобами навчання відповідно до Переліку навчально- наочних посібників та лабораторного обладнання, рекомендованого МОН України для використання в дошкільних закладах

2016-2020

Виконком селищної ради

Відділ освіти

Адміністрація закладів

2.6.

- здійснити забезпечення освітньо-виховного процесу ДНЗ відповідно до «Типового переліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посіб-ників та іграшок у дошкільних навчальних закладах»

2016-2020

Виконком селищної ради

Відділ освіти

Адміністрація закладів

3. Забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних особливостей

3.1.

-здійснення соціально-педагогічного патронату дітей, які не мають можливості відвідувати дошкільні навчальні заклади через стан здоров’я тощо

2016-2020

Відділ освіти

Адміністрація закладів

3.2.

-удосконалення мережі груп пріоритетних напрямків для розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку

2016-2020

Відділ освіти

Адміністрація закладів

3.3.

- охоплення дітей п`ятирічного віку всіма формами дошкільної освіти – 100%

2016

Відділ освіти

Адміністрація закладів

3.4.

- забезпечити використання в роботі з дошкільниками елементів інноваційних ефективних педагогічних технологій: ТРВЗ, психолого-педагогічне проектування, методики М. Єфименка, розвивальних ігор Г.Р. Кандибура, технології Г. Чепурного «Мнемотехніка», «Числа та їх таємниці», методики Н. Гавриш з використання карт розумових дій, елементи Вальдорфської педагогіки, міжнародної програми «Крок за кроком»

2016-2020

Адміністрація закладів

4. Збереження та зміцнення здоров’я дітей з раннього дитинства

4.1.

-удосконалення мережі груп санаторного і спеціального призначення для дітей, які потребують корекції фізичного та/або психічного розвитку

2016-2020

Виконком селищної ради

Відділ освіти

Адміністрація закладів

4.2.

-забезпечення повноцінного, збалансованого харчування дітей як за рахунок коштів селищного бюджету, так і коштів батьків у співвідношенні, встановленому рішенням сесії.

2016-2020

Виконком селищної ради

Відділ освіти

Адміністрація закладів

5. Психолого-педагогічний супровід щодо реалізації Базових програм розвитку дітей дошкільного віку

5.1.

Розробити єдині підходи в організації діагностичної діяльності у напрямку комплексного вивчення соціально-психологічної готовності дитини дошкільного віку до навчання у школі

до 2017

Відділ освіти

5.2.

Провести районний семінар «Психологічні аспекти в рішенні завдань базових програм розвитку дітей дошкільного віку з питань гендерного виховання »

2017

5.3.

Провести цикл семінарів щодо психологічного супроводу програми завдань базових програм розвитку дітей дошкільного віку

До 2017

6. Упровадження оновленої системи неперервної освіти педагогів дошкілля

6.1.

Курси підвищення кваліфікації педагогічних кадрів ДНЗ

2016-2020

Відділ освіти

6.2.

Брати участь у Всеукраїнських і Міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах з питань дошкільної освіти

2016-2020

Відділ освіти

6.3.

Організація:

Відділ освіти

Проведення семінарів-практикумів, постійно діючих семінарів, майстер-класів, педагогічних майстерень з питань сучасних проблем дошкільної освіти

2016-2020

7. Створення сучасного навчально-методичного забезпечення якісної
дошкільної освіти

7.1

Банк методичних доробок щодо організації роботи з дітьми п’ятирічного віку за напрямками:

Відділ освіти

Адміністрація ДНЗ

7.1.1.

Інтелектуальний

2016-2020

з оволодіння комп’ютерною грамотністю

2016-2020

з оволодіння основами іншомовного спілкування

2016-2020

7.1.2.

Творчий

Методичні розробки щодо розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку в групах пріоритетних напрямків

2016-2020

7.1.3.

Здоров'язберігаючий

Семінари-практикуми, майстер-класи для інструкторів з фізичної культури з питань застосування методів, спрямованих на збереження здоров’я дітей

2016-2020

7.1.4.

Спортивний

Спортивні фестивалі для дітей дошкільного віку «Гармонія руху» , «Тато, мама,я – спортивна сімя» тощо

2016-2020

8. Підтримка та розвиток творчих ініціатив працівників
дошкільної освіти

8.1.

Участь в роботі експериментальних майданчиків різних рівнів:

Відділ освіти

Адміністрація ДНЗ

обласного рівня

1 майданчик

( ДНЗ, дітей)

2017

8.2.

Робота дошкільних навчальних закладів №2 і №6 щодо оновлення змісту, форм та методів роботи з дітьми відповідно до вимог державних базових програм та додаткових загальноукраїнських і регіональних програм із дошкільної освіти

2016-2020

8.3

Участь у конкурсах майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів різних рівнів

2016-2020

9. Пошук нових моделей роботи з батьками й громадськістю

9.1.

Дистанційні конференції для педагогів дошкільної, початкової, позашкільної освіти та батьків з актуальних питань дошкільної освіти

2016-2020

Відділ освіти

Адміністрація ДНЗ

9.2.

Створення оn-line школи «Разом до школи» (для дітей, батьків, вихователів дошкільних навчальних закладів, вчителів початкової та позашкільної освіти)

2016-2020

Відділ освіти

Адміністрація ДНЗ

Очікувані результати, визначення ефективності

Виконання окреслених завдань сприятиме:

забезпеченню захисту конституційних прав дітей дошкільного віку і державних гарантій щодо здобуття високоякісної дошкільної освіти;

створенню умов для здобуття дітьми п'ятирічного віку обов'язкової дошкільної освіти;

збереженню та розширенню мережі дошкільних навчальних закладів;

поліпшенню якості дошкільної освіти;

забезпеченню особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей;

збереженню та зміцненню здоров'я дітей;

зміцненню навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів;

модернізації системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

активізації роботи з обдарованими дітьми;

оновлення стратегії й тактики взаємодії дошкільного навчального закладу з батьками й громадськістю;

науково-методичного супроводу професійного розвитку педагогічних працівників за індивідуальними освітніми траєкторіями;

100% підвищення кваліфікації педагогічних кадрів з дошкільної освіти за новими освітніми технологіями;

створення районного банку методичних доробок щодо організації роботи з дітьми п’ятирічного віку;

залучення батьків до відкритої освіти щодо розвитку і виховання дітей дошкільного віку.

Індикатори виконань завдань за розділом «Дошкільна освіта»:

задоволення потреб населення в отриманні дошкільної освіти;

збільшення кількості дітей, охоплених різними формами дошкільної освіти;

відповідність наповнюваності дошкільних навчальних закладів їх проектній потужності;

підвищення якості дошкільної освіти в громаді;

забезпечення науково-методичного супроводу дошкільної освіти з урахуванням місцевого аспекту (для педагогів дошкільної, позашкільної та початкової освіти, батьків, дітей);

підвищення ефективності взаємодії з батьками й громадськістю;

забезпечення наступності в роботі дошкільного навчального закладу і початкової школи;

удосконалення методів психолого-педагогічного, методичного, практичного супроводу підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

Напрямок ІІ. Загальна середня освіта

Проект «Перші кроки »

Мета Проекту:

Метою проекту є створення адаптивної мережевої системи підготовки педагогічних кадрів до реалізації завдань Державного стандарту початкової загальної освіти.

Стрижневими особливостями Державного стандарту початкової загальної освіти є :

-формування ключових компетентностей молодших школярів (зокрема, загальнокультурної,громадянської,здоров’язбережувальної, інформаційно-комунікаційної), які дають можливість ефективно брати участь у різних життєвих сферах діяльності;

-екологічна спрямованість освіти та посилення природничої складової стандарту, що надасть можливість розвивати здатність учня розв′язувати доступні соціально і особистісно значущі практичні та пізнавальні проблемні задачі, пов′язані з реальними об′єктами природи у сфері відносин «людина – природа»;

-вивчення іноземної мови з 1 класу, що буде сприяти формуванню здатності особистості застосовувати у конкретному спілкуванні знання мови, способи взаємодії з навколишніми і віддаленими людьми та подіями;

-використання здоров’язбережувальних технологій, що сприятиме набуттю учнями навичок збереження, зміцнення, використання здоров′я та дбайливого ставлення до нього, розвитку особистої фізичної культури;

-формування і розвиток в учнів технологічної, інформаційно-комунікаційної компетентності для реалізації їх творчого потенціалу і соціалізації у суспільстві.

Саме ці аспекти будуть визначати пріоритетні напрямки Проекту.

Завдання:

маркетингові дослідження освітніх запитів педагогічних працівників початкової школи;

оновлення системи неперервної освіти вчителів початкової школи;

підготовка спеціалістів-викладачів іноземної мови, інформатики;

забезпечення потреб учнів початкової школи у додатковій навчальній літературі відповідно.

Зміст основних заходів

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Виконавці

1. Підготовка та перепідготовка кадрів

1.1. Загальна фахова підготовка учителів початкових класів

1.1.1.

Забезпечити курсову перепідготовку вчителів початкових класів

2016-2020

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

1.1.2.

Сприяти формуванню готовності вчителів ПШ до:

-впровадження моделі «1 учень – 1 комп’ютер»;

-здоров’язбережувальних технологій;

- створення  єдиного інформаційно-освітнього простору ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  ТА ШКОЛИ І СТУПЕНЯ  задля всіх рівнів навчально-виховного процесу, підвищення його ефективності та реалізації соціального замовлення сучасного суспільства.

2016- 2020

1.2. Іноземна мова

1.2.1.

Курсова (очна, заочна, дистанційна) перепідготовка вчителів іноземної мови

2016-2020

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

1.2.3.

Сприяти навчанню вчителів початкової школи на курсах:

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

«Навчання англійської мови учнів початкової школи»

2016-2020

1.3. Інформатика

1.3.1.

Курсова перепідготовка вчителів інформатики

2016- 2020

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

1.3.2.

Сприяти проходженню курсовї підготовками вчителями початкової школи «Викладання інформатики в початковій школі»

2016-2020

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

2. Науково-методичний супровід діяльності учителя

2.1. Учитель початкових класів

2.1.1.

Постійно діючий семінар «Сучасні вимоги до організаційного та науково-методичного забезпечення НВП у початковій школі»

2016-2020

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

2.1.2.

Тренінги «Здоров’язбережувальні технології в навчально-виховному процесі початкової школи» (2 заняття)

2016-2018

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

2.1.3.

Консультпункт

-«На допомогу вчителю 1-го класу»

Постійно

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

2.1.4.

Консультпункти:

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

-«На допомогу вчителю 2-го класу»

Постійно

-«На допомогу вчителю 3-го класу»

Постійно

-«На допомогу вчителю 4-го класу»

Постійно

2.1.5.

Галерея передового педагогічного досвіду: створення картотеки, презентацій

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

2.2. Іноземна мова

2.2.1.

Методична студія з проблеми раннього навчання іноземних мов.

2017

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

2.2.2.

Постійнодіючий семінар «Особливості навчання іноземної мови молодших школярів».

2016-2020

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

2.3. Інформатика

2.3.1.

Дистанційний семінар «Психолого-педагогічні засади викладання інформатики в початковій школі» (для вчителів інформатики, які викладають предмет інформатика в початковій школі)

2016-2020

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

2.3.2.

Постійно-діючий семінар «Викладання інформатики в ДНЗ »

2016-2020

Відділ освіти

Адміністрація ДНЗ

2.3.3.

Організація оздоровчого аудиту на заняттях з інформатики в ДНЗ,початковій школі (згідно з вибіркою)

Відділ освіти

Адміністрація ДНЗ,ЗНЗ

Очікувані результати:

сформовані (на рівні початкової школи) ключові компетентності молодших школярів, зокрема:

-здоров’язберігаюча (навички формування та збереження свого здоров’я, навички здорового способу життя, безпеки життєдіяльності);

-ІКТ компетентність (уміння використовувати комп’ютер; уявлення про Інтернет та основні послуги; простий пошук інформації);

-комунікативна (застосування іноземної мови у конкретному спілкуванні);

сформовані предметні компетентності випускника початкової школи відповідно до Державного стандарту та збереження позитивної динаміки навчальних досягнень учнів;

100% підвищення кваліфікації учителів початкових класів щодо реалізації змісту Державного стандарту;

забезпечення початкової школи кваліфікованими учителями іноземної мови та інформатики для роботи в початковій школі;

100% забезпечення першокласників додатковою навчальною літературою.

Проект «Профільне навчання»

Мета Проекту:

Метою Проекту є структурна розбудова існуючих навчальних закладів ІІ-ІІІ ступенів та форм організації навчання в громаді, найбільш доцільних з точки зору забезпечення отримання кожною дитиною якісних освітніх послуг за умови продуктивного економічного використання наявних ресурсів.

Шляхи і способи реалізації:

реорганізація Юілейної СЗШ №1 (зміна типу, статусу) із можливістю створення навчально-виховних комплексів («загальноосвітній навчальний заклад – позашкільний навчальний заклад» тощо);

поліпшення варіативності навчання, якості освітніх послуг, у тому числі через взаємодію з ВНЗ, установами науки, культури тощо;

підвищення рівня кадрового потенціалу закладів освіти;

модернізація системи управління освітою, залучення до управління громадських інституцій.

Зміст основних заходів Проекту

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Виконавці

1. Забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття якісної загальної середньої освіти

1.1.

1.2.

1.3.

Удосконалення структури загальноосвітніх навчальних закладів:

Створення Слобожанського НВК у складі («загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів (поглиблене вивчення окремих предметів, допрофільна підготовка, профільна підготовка за декільками напрямками)– центр позашкільної освіти» , класи з вечірньою формою навчання)

Створення центру розвитку дитини, що поєднає навчально-виховні зусилля сфери освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту тощо

2016-2020

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

2.

2.1.

Удосконалення системи загальної середньої освіти

Якісне забезпечення освітніх потреб населення

2016-2020

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

2.1.1.

Розробка системних динамічно-структурованих моделей ЗНЗ

2016-2020

2.1.2.

Раціональне використання матеріально-технічних, кадрових, фінансових та управлінських ресурсів суб’єктів громади на основі добровільної інтеграції та кооперації в роботі ЗНЗ

2016-2020

2.1.3.

Вивчення стану впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання у навчальних закладах, оцінка якості надання освітніх послуг

2016-2020

2.2.

Забезпечення 100% охоплення дітей шкільного віку навчанням

2016-2020

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

2.2.1.

Запровадження індивідуально-екстернатної форми навчання

2013-2017

2.2.2.

Організація дистанційного навчання з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, підготовка учнів за програмами підвищеного рівня складності

2016-2020

2.3.

Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з педагогічними працівниками, учнями, їх батьками, громадськістю щодо модернізаційних змін в системі освіти

2016-2020

3. Поліпшення якості освітніх послуг

3.1.

Забезпечення рівного доступу кожній дитині до якісних освітніх послуг:

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

3.1.1.

Організація профільного навчання з урахуванням локальних та групових інтересів учнів щодо вибору профілю навчання

2016

3.1.2.

Створення системи інформаційних ресурсів з питань розвитку профільної освіти в районі

2016-2018

3.1.3.

Вивчення питання підготовки педагогічних кадрів для роботи у профільних класах; корекція змісту навчальних планів і програм

2016

3.1.4.

Розв’язання бюджетних питань щодо організації роботи старшої профільної школи

2016-2020

3.1.5.

Продовження роботи щодо інформаційно-комунікаційного забезпечення профільного навчання старшокласників

2016-2020

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

3.1.6.

Запровадження системного моніторингового спостереження за організацією та якістю профільного навчання

2016

3.1.7.

Координація інформаційних і ресурсних потоків між школами, вищими навчальними закладами різних рівнів акредитації та підприємствами громади

2016-2020

3.2.

Забезпечення відкритого доступу громадян до інформації щодо профілізації загальноосвітнього навчального закладу (через дошки оголошень, WEB-сайти закладів)

2016-2020

3.3.

Проведення системного моніторингового дослідження за організацією та якістю профільної освіти з урахуванням різних моделей профільного навчання

2016-2020

Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності

Виконання Програми сприятиме:

підвищенню якості освітніх послуг;

формуванню цілісної системи освіти, єдиного культурно-освітнього простору для найповнішого комплексного задоволення потреб громадян і регіонального ринку праці в освітніх послугах.

Індикатори успіху:

- охоплення 100% учнів старшої школи профільним навчанням та початковою допрофесійною підготовкою;

- оптимальна структура загальноосвітніх навчальних закладів.

- охоплення загальною середньою освітою 100% дітей шкільного віку.

Проект «Шкільний автобус»

Мета Проекту:

Метою є виконання чинного законодавства щодо забезпечення прав і законних інтересів учнів та їхніх батьків стосовно отримання загальної середньої освіти; забезпечення захисту конституційних прав дітей дошкільного віку і державних гарантій щодо доступності та безоплатності здобуття дошкільної освіти; підвищення якості освіти і своєчасне забезпечення шкільними автобусами учнів із метою охоплення їх повноцінним навчально-виховним процесом; раціональне використання кадрового потенціалу зазначених закладів освіти.

Проект спрямовано на досягнення основних завдань:

забезпечення реалізації прав громадян щодо здобуття дошкільної і загальної середньої освіти;

забезпечення учнів та педагогічних працівників необхідними транспортними потребами;

надання якісної профільної освіти;

удосконалення навчально-виховного процесу через масові культурно-інформаційні (туристичні подорожі) заходи;

оптимізація управління освітою;

забезпечення рівного доступу до якісного навчання та виховання незалежно від місця проживання.

Шляхи реалізації::

забезпечення:

регулярного безоплатного підвезення до місця навчання і додому учнів і вчителів загальноосвітніх навчальних закладів;

регулярного безкоштовного підвезення до місця навчання і додому дітей дошкільного віку;

підвищення освітнього рівня сільського населення;

організація роботи:

з підвозу дітей, учнів, учителів, особами, які мають юридичне право;

щодо забезпечення водіїв-професіоналів (безперервний стаж роботи в якості водія автобуса не менше трьох останніх років, стажування тощо) відповідно до вимог чинного транспортного законодавства;

щодо наявності розкладу руху транспортного засобу, затвердженого органом місцевого самоврядування;

щодо наявності паспорта та схеми маршруту із зазначенням небезпечних ділянок;

щодо технічно справного автотранспортного засобу, що здійснює підвезення осіб, учасників навчально-виховного процесу;

щодо додаткових заходів з безпеки підвозу дітей, учнів і вчителів (контролювати відповідність кваліфікації водіїв автобусів, що здійснюють підвезення; забезпечувати проведення передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв автобусів; відслідковувати підвищення кваліфікації водіїв, які здійснюють підвезення учнів; тримати транспортний засіб в технічно справному та належному санітарному стані; забезпечувати водіїв автобусів необхідною оперативною інформацією та інформацією про особливості підвезення учнів тощо);

створення:

парку власних автобусів для цільового використання в підвезенні дітей, учнів і вчителів до місця навчання і додому;

за необхідності сервісних центрів або спеціалізованих автотранспортних підприємств для належного утримання шкільних автобусів.

Зміст основних заходів

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Виконавці

1.

Продовжити роботу щодо створення належних умов щодо утримання й обслуговування шкільних автобусів.

2016-2020

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

2.

Отримання і придбання шкільних автобусів, які відповідають ДСТУ 7013:2009 для створення парку власних шкільних автобусів і заміни тих, які виробили ресурс:

1 автобус

2016 р

Слобожанський НВК №1 с

3.

Організація перевезення дітей, які цього потребують, шкільними автобусами до місця навчання і в зворотньому напрямку

Постійно

Відділ освіти,

керівники закладів освіти

4.

Підвезення учнів до ВНЗ під час здійснення допрофільної підготовки і профільного навчання.

Підвезення учнів до закладів освіти під час проведення предметних олімпіад, конкурсів-захистів МАН, спортивних змагань, оглядів художньої самодіяльності, творчих конкурсів тощо

Постійно

Відділ освіти,

керівники закладів освіти

5.

Виділення коштів на утримання шкільних автобусів (забезпечення пально-мастильними матеріалами, ремонтні роботи, страхування автотранспорту, придбання автозапчастин, проходження техоглядів тощо) для створення безпечних умов під час перевезення,укладання договорів на повне обслуговування ( захищена стоянка, медичний і технічний контроль за випуском на лінію, поточні ремонти тощо).

2016-2020

Відділ освіти,

керівники закладів освіти

Очікувані результати

Реалізація заходів стосовно підвезення учнів до місць навчання і додому дозволить:

дотриматися виконання чинного законодавства щодо забезпечення прав і законних інтересів дітей, учнів та їхніх батьків щодо доступності та безоплатності здобуття загальної середньої освіти у навчальних закладах;

забезпечити підвищення якісного рівня навчально-виховного процесу;

завершити створення єдиного парку власних шкільних автобусів для цільового використання;

створити умови для надання якісної профільної освіти;

підвищити безпеку дорожнього руху при здійсненні підвозу учнів, дотримання санітарно-епідеміологічних правил і нормативів;

створити умови для 100-відсоткового забезпечення підвезення дітей, вчителів до місць навчання і додому.

Проект «Єдиний інформаційно-освітній простір »

Мета Проекту:

Метою Проекту є підвищення якості освітичерез подальше впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, які надають стимулюючий вплив на творчий розвиток особистості.

Задачі проекту:

забезпечення умов вільного доступу до якісної освіти;

розвиток мереж інформації та знань на регіональному рівні;

розвиток учнів та їх адаптація у світовому кіберпросторі;

створення мультимедіа науково-методичного супроводу навчально-виховного процесу;

оптимізація управління освітою.

Стрижневі напрямки:

І. Розробка механізму електронного управління освітою.

ІІ. Створення єдиного цифрового простору.

ІІІ. Розробка відкритої інформаційно-комунікаційної інфраструктури.

IV. Підвищення інформаційної компетентності учасників педагогічного процесу.

V. Розвиток соціального партнерства і співробітництва.

Шляхи реалізації проекту:

оснащення (переоснащення):

закладів та установ освіти сучасними навчальними комп’ютерними та мультимедійними навчальними комплексами для підтримки навчально-виховного процесу, бібліотечної справи та управлінської діяльності;

закладів освіти та установ освіти сучасними телекомунікаційними засобами підключення до всесвітньої мережі Інтернет за інноваційними технологіями;

сучасним педагогічним програмним забезпеченням;

забезпечення:

закладів освіти та установ освіти ліцензійним базовим програмним забезпеченням (операційні системи, офісні програми, антивірусні програми) та електронними засобами навчального призначення для навчально-виховного процесу й управлінської діяльності;

організаційного супроводу та методичної підтримки діяльності, спрямованої на впровадження інформаційно-комунікаційних технологій до навчально-виховного процесу;

організація:

роботи учнів щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі власної навчально-пізнавальної діяльності;

роботи з обдарованими учнями в галузі предметних дисциплін, зокрема інформатики та інформаційних технологій;

роботи щодо впровадження програми профільного навчання;

підвищення кваліфікації педагогічних працівників у напрямі використання сучасних ІКТ в професійній діяльності;

дистанційної освіти та розробка і впровадження дистанційних навчальних курсів на основі сучасних Iнтернет-технологій;

роботи щодо формування інформаційної культури педагогів, насамперед, формування системи знань, навичок та вмінь, які необхідні педагогам для використання інформаційно-комунікаційних технологій у своїй професійній діяльності;

створення:

локальних інформаційних мереж закладів освіти та установ, єдиного інформаційного освітнього простору з комп’ютерною технологією збирання та опрацювання інформації;

системи електронних інформаційних ресурсів освіти, розробка баз даних для автоматизації обліку, накопичення інформації, вдосконалення управління закладами освіти;

інформаційно-сервісних центрів для супроводу інформатизації та комп’ютеризації освітнього процесу в закладах освіти.

Зміст основних заходів

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Виконавці

«Єдиний інформаційно-освітній простір»

1.

Оновлення НКК (у тому числі й ліцензійного програмного забезпечення) із заміною на ноутбуки із розрахунку 1 ноутбук на 10 учнів.

2016-2020

Слобожанська селищна рада

Відділ освіти

Керівники закладів

2.

2.1.

Оснащення ЗНЗ системами Wi-Fi

Слобожанська селищна рада

Відділ освіти

Керівники закладів

Створення мультимедійних кабінетів та оснащення їх інтерактивними засобами ( інтерактивні дошки)навчання.

Підключення навчальних предметних кабінетів до мережі Інтернет через систему Wi-Fi

2016-2020

4.

Оснащення бібліотек ЗНЗ комп’ютерами зі спеціальним програмним забезпеченням та підключення до мережі Інтернет через систему Wi-Fi

2016-2020

Слобожанська селищна рада

Відділ освіти

Керівники закладів

5.

Створення на базі шкільних читальних залів робочих місць для вільного доступу до електронних інформаційних ресурсів

2016- 2020

Відділ освіти

Керівники закладів

6.

Придбання апаратного програмного забезпечення для реалізації системи дистанційного навчання в синхронному режимі (відеоконференції, вебінари тощо)

2016-2017 роки

Відділ освіти

Керівники закладів

8.

Реалізація проекту «1 учень – 1 комп’ютер» через підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

Відділ освіти

Керівники закладів

Створення інформаційно-сервісного центру на базі Ювілейної ЗОБШ №1 для супроводження інформатизації та комп’ютерізації освітнього процесу

2016-2017

Відділ освіти

Керівники закладів

Придбання ліцензійного програмного забезпечення:

- легалізація ПЗ

- ПЗ для управлінської діяльності

2016-2020

9.

Сприяння у виявленні обдарованої молоді та участі в:

Відділ освіти

Керівники закладів

-Інтернет-олімпіадах

2016-2020

Відділ освіти

Керівники закладів

- Інтернет-конкурсах

2016-2020

Відділ освіти

Керівники закладів

Очікувані результати:

Реалізація заходів дозволить:

забезпечити підвищення якісного рівня навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах;

оновити матеріально-технічну базу загальноосвітніх навчальних закладів (довести кількість комп’ютерів до норми – п’ять учнів один комп’ютер);

довести показник підключення закладів освіти до глобальних інформаційних ресурсів з використанням високошвидкісних каналів до 100 відсотків;

завершити створення єдиної освітньої мережі Інтернет в районі, що надасть доступ загальноосвітнім навчальним закладам до світових інформаційних ресурсів та технологій;

вдосконалити дистанційне навчання учнів та вчителів, що надасть можливість створення умов для отримання повноцінної освіти, соціальної адаптації та реабілітації дітей з обмеженими можливостями і дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні, виявлення обдарованих учнів, налагодження їх ефективного електронного зв’язку з провідними фахівцями та вченими;

створення мережі електронних бібліотек і ресурсних центрів, що забезпечать інформаційну та науково-методичну підтримку навчального процесу;

приймати управлінські рішення на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій з використанням можливостей мережі Інтернет;

підвищити рівень інформаційної компетентності та культури учасників навчально-виховного процесу;

модернізувати систему підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

Проект « Система оцінювання якості освіти »

Мета проекту

Метою проекту є:

здійснення оцінки якості освіти для формування інформаційної основи прийняття управлінських рішень, що забезпечують задоволення освітніх потреб громадян, поступальний рух р системи освіти, сприяють соціально-економічному розвитку громади;

визначення ступеня відповідності освітніх досягнень учнів та педагогів, якості освітнього процесу та його ресурсного забезпечення в закладах освіти , відділі освіти державним освітнім стандартам та іншим вимогам, зафіксованих в нормативних документах стосовно якості освіти.

Оцінка якості освіти – процес, в результаті якого визначається ступінь відповідності освітніх досягнень учнів, якості освітніх програм, властивостей освітнього процесу та його ресурсного забезпечення в освітніх закладах державним освітнім стандартам та іншим вимогам, зафіксованим в нормативних документах до якості освіти.

Механізмом проведення оцінки якості освіти виступає – моніторинг. Моніторинг як модернізована функція педагогічного менеджменту дозволяє вирішити проблему керованості змінами в процесі реформування освіти й підвищення відповідальності кожного з учасників навчального процесу за якість освіти.

Створення системи оцінки якості освіти, як сукупність організаційних і функціональних структур, забезпечує можливість на єдиній концептуально-методологічній базі проведення оцінки освітніх ресурсів, освітнього процесу та освітніх результатів і виявлення факторів, що впливають на їх якість. Основними метою і завданнями формування регіональної системи оцінки якості освіти є руйнування відомчої монополії на даний вид діяльності, створення єдиної системи діагностики стану освіти, отримання об'єктивної інформації про стан якості освіти, підвищення рівня інформованості споживачів освітніх послуг, постійне оновлення і розширення показників і критеріїв оцінки якості.

Завдання проекту:

модернізація та впровадження ефективної системи оцінки і аналізу якості освіти, розбудова інфраструктури моніторингу якості освіти;

виявлення сильних і слабких сторін освітніх програм і технологій навчання, проектування та сприяння в реалізації моделей управління освітніми системами; педагогічних технологій, методик аналізу і прогнозу розвитку системи освіти ;

вдосконалення управління якістю освіти й ухвалення обґрунтованих управлінських рішень;

залучення громадськості до зовнішньої оцінки якості освіти на всіх його рівнях.

Зміст основних заходів

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Виконавці

1. Впровадження системи оцінки якості освіти

1.1.

Унормування функцій осіб, відповідальних за моніторингові дослідження якості освіти в закладах освіти

2016

Відділ освіти

Керівники закладів освіти

1.2.

Забезпечення осіб, відповідальних за моніторингові дослідження якості освіти , вільним доступом до електронних інформаційних ресурсів

2016

1.3.

Висвітлення на сайті відділу освіти моніторингу якості освіти з метою доступу до інформації широкого загалу громадськості

2016

1.4.

Апробація індикаторів оцінки якості освіти, процедур проведення моніторингу якості освіти, програмного забезпечення

2016-2017

1.5.

Модернізація системи моніторингових досліджень якості освіти

2016-2017

Відділ освіти

Керівники закладів освіти

1.6.

Визначення рівня якості загальної середньої освіти ЗНЗ

2016-2020

Відділ освіти

Керівники закладів освіти

Очікувані результати виконання Проекту

Виконання Проекту сприятиме:

оптимізації діяльності та спонуканню до підвищення результативності й ефективності роботи окремого педагога, загальноосвітнього навчального закладу і системи загальної середньої освіти ;

застосуванню єдиних підходів стосовно оцінювання якості освіти, посилення акценту на меті діяльності навчального закладу і системи освіти та досягненні очікувань споживачів;

досягненню і стабільній підтримці високої якості освітніх послуг для задоволення потреб і вимог учнів, батьків, суспільства;

прогнозуванню рівня якості освіти та застосуванню пропедевтичних управлінських дій для запобігання прояву негативних тенденцій щодо зниження рівня якості освіти;

залученню до участі в здійсненні оцінювальної діяльності громадськості (як замовників та споживачів освітніх послуг) через залучення батьків, громадських організацій та об’єднань, зацікавлених у процесі оцінювання якості освіти на всіх рівнях системи освіти;

отримання визнання з боку замовників через процедуру сертифікації (атестації).

Проект « Шкільна бібліотека »

Проект розроблено відповідно до завдань і пріоритетів, визначених:

Мета Проекту:

Якісне оновлення бібліотечних фондів загальноосвітніх закладів ; перетворення бібліотек шкіл у бібліотечно-інформаційні медіацентри, які б відповідали потребам інформаційно-бібліографічного забезпечення.

Задачі проекту:

створення єдиної інформаційної інфраструктури, яка б забезпечила реалізацію під проекту «Електронна бібліотека»;

розвиток мереж інформації та знань;

створення бібліотечно-інформаційних медіа центрів у загальноосвітніх навчальних закладах.

Стрижневі напрямки:

І. Розробка відкритої інформаційно-комунікаційної інфраструктури.

IІ. Підвищення інформаційної компетентності учасників педагогічного процесу.

Шляхи реалізації проекту:

оснащення (переоснащення):

бібліотек сучасною комп'ютерною та копіювальною технікою;

бібліотек сучасними телекомунікаційними засобами підключення до всесвітньої мережі Інтернет за інноваційними технологіями;

сучасним програмним забезпеченням;

забезпечення:

ефективної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів з метою створення умов для підтримки і розвитку читання;

широкої популяризації сучасної української та світової літератури для дітей та юнацтва;

організаційного супроводу та методичної підтримки діяльності, спрямованої на впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у бібліотечній справі;

організація:

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, бібліотекарів з питань дитячого та юнацького читання з метою популяризації методик і технологій читання;

роботи з обдарованими учнями в галузі предметних дисциплін засобами шкільної бібліотеки;

роботи щодо формування інформаційної культури учасників навчально – виховного процесу, насамперед, формування системи знань, навичок та вмінь, які необхідні для використання інформаційно-комунікаційних технологій у своїй професійній діяльності;

створення:

локальних інформаційних мереж закладів освіти та установ, єдиного інформаційного освітнього простору з комп’ютерною технологією збирання та опрацювання інформації;

системи електронних інформаційних ресурсів освіти, розробка баз даних для автоматизації обліку навчальної літератури, накопичення інформації;

Зміст основних заходів

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Виконавці

Шкільна бібліотека

1

2

3

4

Придбання ліцензованого програмного забезпечення для організації е-обліку фонду літератури

Облаштування в читальних залах робочих місць з доступом до мережі Internet

2016-2017

Відділ освіти

Керівники ЗНЗ

Відділ освіти

Керівники ЗНЗ

Придбання апаратного програмного забезпечення для реалізації системи дистанційного навчання в синхронному режимі (відеоконференції, вебінари тощо).

Поповнення бібфондів навчальною, методичною, довідковою та іншою літературою

2016-2017

Очікувані результати:

Реалізація заходів дозволить:

забезпечити підвищення якісного рівня навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах;

створення в кожному загальноосвітньому навчальному закладі району бібліотечно – інформаційного медіа центру;

довести показник підключення бібліотек закладів освіти до глобальних інформаційних ресурсів з використанням високошвидкісних каналів до 100 відсотків;

завершити створення єдиної освітньої мережі Інтернет в районі, що надасть доступ бібліотекам загальноосвітніх навчальних закладів до світових інформаційних ресурсів та технологій;

створення мережі електронних бібліотек і ресурсних центрів, що забезпечать інформаційну та науково-методичну підтримку навчального процесу;

модернізувати систему підготовки та підвищення кваліфікації шкільних бібліотекарів;

виховання у молодого покоління потреби у систематичному читанні.

Проект « Школа майбутнього»

Актуальність

Визначені національні пріоритети освіти цілком співпадають з вимогами глобального інноваційного суспільства, яке надає кожній людині можливість повноцінної участі в його життєдіяльності.

Щоб випускник масової школи став конкурентоспроможним, необхідно створити умови для рівного доступу до якісної освіти. Складні пошуки оптимальних шляхів розв’язання нагальних проблем та окреслення перспектив розвитку особистості потребують використання сучасних педагогічних технологій у різноманітному контексті освітнього простору.

«Школа майбутнього» – це освітній навчальний заклад з високим технологічним рівнем, новітнім навчально-методичним та інформаційним забезпеченням, потужним кадровим потенціалом.

Реалізація проекту «Школа майбутнього» сприятиме підвищенню ефективності надання освітніх послуг, пошуку оптимальних моделей школи ХХІ століття, укріпленню ресурсного забезпечення якості освіти.

Мета, завдання та пріоритетні напрямки

Мета – розробка та експериментальна апробація інноваційної моделі загальноосвітнього навчального закладу як еталону системи та механізму надання освітніх послуг, спрямованих на підвищення якості шкільної освіти.

Завдання:

створення та апробація моделі навчально-виховного закладу як еталону організації навчально-виховного процесу, який відповідає вимогам сучасності;

організація реалізації місцевих стратегій експериментально-інноваційного забезпечення проекту;

конкретизація інноваційних стратегій подальшого розвитку освіти.

Пріоритетні напрямки:

розробка і впровадження моделі школи на нових концептуальних засадах;

моделювання й впровадження нового змісту освіти;

розвиток фахової компетентності та професійних якостей педагогів;

реконструкція, ремонт та оновлення матеріально-технічної бази.

Шляхи реалізації

Аналіз:

стану наукових досліджень з питань освіти ХХІ століття;

стану нормативної та правової бази інноваційної діяльності;

міжнародного досвіду впровадження інноваційних моделей шкіл;

Виявлення проблем як протиріч між:

станом нормативно-правової бази інноваційної діяльності,

станом наукових досліджень в освітній галузі,

перспективним педагогічним досвідом;

станом функціонування загальноосвітнього навчального закладу.

Організація:

роботи тимчасового творчого колективу для розробки перспективних напрямків моделювання школи майбутнього;

Очікувані результати

Результатом реалізації проекту має стати:

створення та апробація моделі загальноосвітнього навчального закладу з сучасними підходами до організації навчально-виховного процесу;

розробка та впровадження нових механізмів формування експериментального та інноваційного поля освіти;

розробка моделі ефективної системи координації управлінських і методичних рішень;

підвищення якості знань учнів, підготовка їх до життя у суспільстві, що стрімко розвивається.

Індикатори успіху

1.Надання закладом освіти якісних освітніх послуг, у тому числі додаткових, на замовлення учнів, батьків, роботодавців.

2.Створення та використання колективом школи майбутнього авторських програм, науково-методичних комплексів.

3.Відзнаки у творчих професійних конкурсах міжнародного та всеукраїнського рівнів.

4.Сучасне матеріально-технічне оснащення, дизайн приміщень та території школи.

Позитивний імідж школи (відгуки в ЗМІ, подяки, винагороди, поширення досвіду роботи через семінари, конференції на базі закладу освіти).

Зміст основних заходів Проекту

№ з/п

Заходи

Термін виконання

Виконавці

1.

Розробити та запровадити інноваційну модель новітнього навчального закладу «Школа майбутнього»:

Відділ освіти

Адміністрація школи

Ювілейна ЗОБШ ІІ-ІІІ ступенів

Вересень 2016

3.

Створення інноваційної моделі закладу:

4.

Провести цільове підвищення професійної компетентності педагогів на основі новітніх технологій

2016

Відділ освіти

Адміністрація школи

5.

Впровадити корпоративне навчання педколективу

2016-2017

Відділ освіти

Адміністрація школи

6.

Забезпечити стажування провідних педагогів школи на базі науково-дослідних інститутів, кращих шкіл області, України (на договірній основі)

2016-2017

Відділ освіти

Адміністрація школи

7.

Взяти участь у Всеукраїнських виставках «Інноваційна освіта України ХХІ століття»

2016-2020

Відділ освіти

Адміністрація школи

8.

Провести технопарк (презентації досвіду, майстер-класи, тренінги) «Проблема має рішення»

2016

9.

Провести педагогічну Інтернет-естафету з обміну досвідом роботи із ЗНЗ інноваційного спрямування

2017

10.

Проведення науково-практичної конференції «Школа майбутнього – лабораторія творчості»

2017

11.

Започаткувати постійне оприлюднення досвіду роботи в фахових журналах.

2016-2020

12.

Підготувати збірку нормативно-правових актів з питань експериментально-дослідної роботи

Серпень 2016

Проект «Конкурентноспроможний випускник »

Мета проекту:

Метою проекту є виховання економічно грамотних, підготовлених до успішної діяльності в різних сферах і галузях господарства, ініціативних, заповзятливих, упевнених у собі й своєму майбутньому молодих громадян України.

Обґрунтування проблеми та концептуальні засади проекту

Україна, як частина європейського економічного, політичного, соціально-освітнього простору, впевнено розвивається та інтегрується до світової спільноти. Очікуваним результатом такої інтеграції є європейська якість життя для кожного громадянина держави, важливою складовою якої є якість освіти.

Сьогодні інноваційна економіка потребує фахівців з широкими взаємодоповнюючими компетенціями, що є необхідною умовою формування особистості, якій притаманні такі якості, як: лідерство, креативність, інноваційність, рішучість, готовність брати на себе відповідальність, ризикувати та приймати рішення. У тім, існуючий зміст загальної середньої освіти не повною мірою відповідає соціальному замовленню сучасного українського суспільства, яке прагне жити в умовах ринкової економіки. Наразі соціум потребує нового, адекватного сучасному етапу розвитку рівня освіти, яка б сприяла формуванню в школярів економічного мислення та соціальної усталеності, моральності та гуманності, підприємливості, практичних здібностей щодо створення власної справи, тобто освіти, спрямованої на формування конкурентоспроможного випускника загальноосвітньої школи.

Отже, проблемами, на розв’язання яких спрямований проект, є:

1.Невідповідність змісту загальної середньої освіти соціальному замовленню сучасного українського суспільства.

2.Неможливість розвинути проектувальні, організаційні, управлінські навички в існуючій системі освіти.

3.Відсутність відповідного рівня підготовки кадрів щодо розв’язання завдань підготовки конкурентноспроможного випускника.

4.Непідготовленість випускників загальноосвітніх навчальних закладів до професійної та життєвої самореалізації.

Актуальними і взаємозалежними завданнями проекту є:

створення й реалізація моделі безперервного навчання школярів, спрямованої на засвоєння економічного мислення і моделей успішної професійної діяльності в умовах ринкової економіки;

створення ефективної моделі соціального партнерства з метою формування соціально-економічних, організаційно-ділових і загальпрофесійних навичок підростаючого покоління;

підготовка фахівців в області навчання основам економіки й підприємництва учнів шкільного віку в системі післядипломної педагогічної освіти;

розробка і поширення програм навчання школярів основам ринкової економіки й підприємництва через партнерство між бізнесом і освітою;

організація допрофесійної і ранньої професійної підготовки дітей і молоді до професійної та життєвої самореалізації.

Система моніторингу реалізації Проекту функціонує в наступних напрямках:

оцінка результатів діяльності за всіма аспектами функціонування в напрямку досягнення мети Проекту;

відстеження соціальної ефективності Проекту за відповідними критеріями з урахуванням очікуваних результатів;

у разі необхідності прийняття відповідних рішень на різних рівнях управління, корекція діяльності у ході виконання Проекту.

Зміст основних заходів

Зміст роботи

Термін

виконання

Виконавці

1. Створення й реалізація моделі безперервного навчання школярів, спрямованої на засвоєння економічного мислення і моделей успішної професійної діяльності в умовах ринкової економіки

1.1

Внесення коректив до навчальних планів закладів освіти (за рахунок варіативної частини) щодо виділення годин на впровадження курсів з формування конкурентоспроможного випускника школи

Щорічно

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

2. Створення ефективної моделі соціального партнерства з метою формування соціально-економічних, організаційно-ділових і загальпрофесійних навичок підростаючого покоління

2.1

Участь у щорічних олімпіадах з економіки та турнірів і конкурсів школярів з питань бізнесу та управління

Щорічно

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

2.2

Розробка авторських бізнес-проектів старшокласників

Щорічно

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

2.4.

Укладання та друк збірки «Кращі учнівські проекти»

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

2.5.

Підготовка та друк буклету «Дистанційна бізнес-школа для старшокласників» з метою заохочення старшокласників до отримання бізнес-освіти

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

3. Підготовка фахівців в області навчання основам економіки й підприємництва
учнів шкільного віку в системі післядипломної педагогічної освіти

3.1

Створення експериментальних майданчиків з апробації та оцінювання результативності формування якостей конкурентоспроможного випускника

2017

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

3.2

Проведення круглого столу "Шкільна бізнес-освіта "

2017

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

3.3

Науково-практичний семінар "Досвід дистанційного навчання в системі неперервної бізнес-освіти школярів".

2017

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

3.4

Організація постійно діючого семінару з проблеми підготовки конкурентоспроможного випускника (4 заняття щорічно)

2016-2020

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

4. Розробка і поширення програм навчання школярів основам ринкової економіки й підприємництва через партнерство між бізнесом і освітою

4.1

Створення дистанційної бізнес-школи для старшокласників

2016

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

4.2

Розробка та друк посібника «Психолого-педагогічний супровід навчання старшокласників в дистанційній бізнес-школі»

2017

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

4.3

Навчання старшокласників в дистанційній бізнес-школі

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

4.4

Організація та проведення конкурсу «Від ідеї сьогодні – до власної справи завтра»

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

4.5

Проведення районої науково-практичної конференції "Бізнес-освіта школярів як фактор їх інтеграції в соціум"

2018

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

Очікувані результати виконання Проекту

Виконання Проекту дозволить:

сформувати економічне мислення випускників шкіл і виробити у них стиль успішної професійної діяльності в умовах ринкової економіки шляхом створення і реалізації каскадної моделі формування конкурентоспроможного випускника школи;

сформувати соціально-економічні, організаційно-ділові і загальпрофесійні навички випускників загальноосвітніх навчальних закладів через запровадження соціального партнерства;

підготовити в системі післядипломної педагогічної освіти фахівців в області навчання основам економіки й підприємництва;

створити умови для професійної та життєвої самореалізації молодого покоління.


Напрямок ІІІ. Виховна і позашкільна робота

Проект «Позашкільна освіта»

Мета Проекту:

Метою цього Проекту є розвиток позашкільної освіти, створення відповідних умов для занять в позаурочний час дітей та учнівської молоді, популяризація різних форм роботи у позашкіллі.

Завдання проекту

1.Забезпечення якісної позашкільної освіти дітьми та учнівською молоддю.

2.Створення сучасних моделей позашкільних закладів освіти ( Центр позашкільної освіти в складі Слобожанського НВК №1).

3.Підтримка учнів, які потребують додаткової педагогічної уваги та їх зайнятість в позаурочний час.

Зміст основних заходів

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Виконавці

1.

Забезпечити функціонування позашкільної освіти через систему гуртків, секцій, студій ЦПО.

постійно

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

2.

Сприяти розвитку напрямків позашкільної освіти

постійно

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

3.

Сприяти підвищенню кваліфікації педагогічних працівників позашкільної освіти відповідно до переліку спеціалізації, за якими здійснюватиметься підготовка

щороку

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

4.

Брати участь у Всеукраїнських науково-методичних заходах за напрямками діяльності

щороку

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

5.

Проведення масових заходів за напрямками діяльності

щороку

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

6.

Взяти участь у обласних заходах:

-ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

щороку

лютий

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

Навчально-методичне забезпечення позашкільних навчальних закладів

7.

Сприяти розробці методичних рекомендації, збірників, буклетів:

за туристсько-краєзнавчим напрямком:

2016-2020

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

за художньо-естетичним напрямком:

2016-2020

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

за еколого-натуралістичним напрямком:

2016-2020

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

8.

Забезпечити участь у семінарах-практикумах, нарадах з питань позашкільної освіти для працівників ЦПО

щороку

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

Міжнародне співробітництво

9.

Сприяти участі молоді з числа вихованців позашкільних навчальних закладів у міжнародних конкурсах, змаганнях і фестивалях

постійно

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

Зміцнення матеріально-технічної бази

10.

Створення МТБ ЦПО

2016-2020

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

Індикатори успіху:

1.Створення мережі позашкільної освіти на базі ЦПО.

2.Зростання чисельності школярів, охоплених позашкільною освітою. Задоволення їх потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації.

Проект «Обдарована молодь»

Проект розроблено відповідно до завдань і пріоритетів, визначених:

Мета проекту:

Метою проекту є вдосконалення системи роботи з обдарованими дітьми через створення умов для виявлення, підтримки та розвитку обдарованих дітей, забезпечення якісної освіти, формування здатності до неперервної освіти, сприяння їх самореалізації, професійному самовизначенню відповідно до здібностей та інтересів; підвищення професійної компетентності вчителя, що працює з обдарованими дітьми.

Завдання:

1.Запровадити на рівні громади учнівські змагання за форматом обласних та всеукраїнських .

2.Удосконалити традиційні і впровадити в освітній процес нові педагогічні технології.

3.Залучити до роботи з обдарованою молоддю творчий потенціал вищої школи, поглибити співробітництво з різними інституціями у сфері нових педагогічних технологій навчання і виховання обдарованої молоді.

4.Унормувати на місцевому рівні стимулювання педагогів, які працюють з інтелектуальною та творчою елітою .

5.Координувати діяльність навчальних закладів, громадських організацій з питань розвитку та підтримки обдарованої молоді.

Шляхи реалізації:

удосконалення системи виявлення, відбору обдарованої молоді та надання їй соціально-педагогічної підтримки;

консолідування зусиль місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, установ та організацій у роботі з обдарованою молоддю;

активне залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької, експериментальної, творчої діяльності в гуртках, філіях Малої академії наук;

забезпечення ефективної діяльності загальноосвітніх і ЦПО з метою створення умов для розвитку особистості та вироблення самобутніх професійних якостей;

розроблення дієвого механізму стимулювання обдарованої молоді та їх наставників.

Перелік запланованих до здійснення заходів проекту на 2016-2020 роки передбачає вирішення конкретних завдань, взаємопов’язаних та скоординованих на всіх стадіях створення умов для виявлення, підтримки та розвитку обдарованих дітей і молоді, включаючи організаційне, науково-методичне, інформаційне та кадрове забезпечення.

Зміст основних заходів

з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні

Виконавці

1. Науково-методичне та інформаційне забезпечення роботи
з обдарованою молоддю

1.1.

Впровадження психодіагностичних досліджень, спрямованих на пошук обдарованих дітей та молоді відповідно до різних типів обдарованості

2016-2020

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

1.2.

Проведення відкритого конкурсу-захисту проектів щодо організації роботи з обдарованою молоддю серед закладів освіти

Щорічно

Відділ освіти

1.3.

Проведення семінару з обміну досвідом «Модель психолого-педагогічного супроводу обдарованих дітей»

2016

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

1.4.

Підвищення рівня професійної майстерності педагогів (вихователів) в напрямку роботи з обдарованими дітьми

щорічно

Самоосвіта,форуми, блоги,конференції,отримання консультацій тощо.

1.5.

Розробка методичних рекомендацій для педагогів щодо роботи з обдарованими дітьми й молоддю, їх психолого-педагогічної підтримки

2016

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

1.6.

Інформування засобів масової інформації про хід та результативність заходів у межах програми

постійно

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

2. Навчання, виховання та розвиток обдарованої молоді

2.1

Організація навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів в МАН

щорічно

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

2.2.

Організація участі у Всеукраїнських конкурсах:

- з англійської мови « Гринвіч»;

- з фізики « Левеня»;

- юних суспільствознавців « Кришталева сова»;

- літературних творів і малюнків, вікторин «Олімпійський рух: історія і сьогодення».

Міжнародних конкурсах:

- з математики «Кенгуру»;

- з інформатики « Бобер»;

- з історії « Лелека» .

2016-2020

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

2.3.

Участь у обласних етапах Всеукраїнського конкурсу знавців української мови ім. Яцика та мовно-літературного конкурсу ім. Шевченка

щорічно

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

2.4.

Організація та проведення I та II етапів предметних Всеукраїнських учнівських олімпіад;організація участі учнів-переможців ЗНЗ району ІІ етапу у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад

щорічно

жовтень

лютий

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

2.5.

Організація та проведенння конкурсу з математики.

щорічно

квітень

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

2.6.

Організація та проведення І етапу конкурсу-захисту наукових робіт МАН; організація участі учнів-переможців І етапу у ІІ (обласному) етапі конкурсу-захисту

Щорічно

січень-березень

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

2.7.

Забезпечення участі школярів у заочному етапі Інтернет-олімпіад

щорічно

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

2.8.

Забезпечення умов для проведення дослідницько-експериментальної, пошукової роботи. Фінансування пов’язаних із цим напрямком роботи заходів.

щорічно

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

2.9.

Організувати тренувально- відбіркові

збори з підготовки до IIІ етапу

Всеукраїнських предметних олімпіад

щорічно

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

3. Забезпечення соціально-правових гарантій

Виплата премій( стипендій голови селищної ради) обдарованим і талановитим учням, переможцям міжнародних, всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів –захистів МАН,

художніх, літературних, технічних конкурсів, спортивних змагань (не нижче обласного рівня), конкурсу юних математиків – в залежності від кількості переможців.

2016-2020

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

Організація і проведення урочистого прийому головою селищної ради обдарованої молоді, їх наставниками

2013-2017

Відділ освіти райдержадміністрації

Очікувані результати проекту:

покращення сприятливого середовища для розкриття, розвитку та пропагування інтелектуальних, творчих, спортивних, лідерських та інших досягнень обдарованої молоді на рівні регіону та країни у форматі неперервної освіти «дошкільний заклад – школа – вища школа»;

якісна підготовка та відбір претендентів на учнівські інтелектуальні змагання різного формату з метою формування позитивного іміджу освіти громади;

формування «олімпійського резерву» та цілеспрямованої індивідуальної роботи з лідерами олімпійського та турнірного руху як серед учнів, так і серед педагогів;

використання можливостей вищої школи як бази проведення Всеукраїнських конкурсів, олімпіад, «літніх шкіл» та кадрового потенціалу, удосконалення співпраці з викладачами вузів;

підвищення рівня професійної компетентності педагогів, що працюють з обдарованою молоддю.

Проект «Люблю тебе, моя Вітчизно!»

Мета Проекту:

Метою цього Проекту є створення виховного простору, в якому дитина, зберігаючи свою індивідуальність взаємодіє з навколишнім світом, приймає рішення і усвідомлює їх наслідки

Актуальність Проекту

Реалізація основних завдань і принципів Концепції виховання у національній системі освіти здійснюється у ряді пріоритетних напрямів, які тісно взаємопов'язані між собою та доповнюють один одного.

Створення виховного простору передбачає:

удосконалення системи виховної роботи, впровадження нових технологій організації виховного процесу;

сприяння підвищенню авторитету і ролі сім’ї у вихованні і соціалізації дітей та підлітків;

залучення освітніх, культурних закладів, організацій та широке коло громадськості до організації і підтримки різних форм дитячого дозвілля та зайнятості в позаурочний і позашкільний час;

формування педагогічної культури батьків на основі народних традицій.

Завдання проекту

1.Об‘єднання зусиль освітян на розбудову та проектування дієвих виховних систем, шляхом створення виховного простору на основі гуманізації стосунків між усіма суб’єктами виховного процесу, спрямованості на самовдосконален-ня, саморозвиток та успішну соціалізацію вихованців.

2.Створення науково-методичного супроводу діяльності організаторів виховної роботи зі створення виховного середовища та виховного простору.

3.Упровадження у виховний процес інноваційних виховних технологій, систем та сучасних методик виховання дітей та учнівської молоді.

4.Інтеграція зусиль шкільної спільноти, батьківської громади, представників державної влади, громадських та благодійних організацій, правоохоронних органів щодо виховання загальнолюдської культури, поєднання інтересів особистості, суспільства і держави.

Зміст основних заходів

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Виконавці

1.

Впровадити регіональний компонент програми «Основні орієнтири виховання дітей та учнівської молоді Слобожанської ОТГ» за напрямками виховання:

2016 рік

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

2.

Патріотичне виховання

2.1.

Активізувати роботу гуртків військово-патріотичного та історико-краєзнавчого напрямків в навчальних закладах

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

2.2.

Участь в обласних заходах

щороку

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

2.3.

Участь у проведенні обласних науково-практичних конференцій з питань патріотичного виховання

щороку

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

3.

Правове виховання

3.1.

Забезпечити виконання діючого законодавства щодо обов’язкового охоплення неповнолітніх шкільного віку навчанням

щороку

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

3.2.

Створити Раду з питань правового виховання учнівської молоді за участю правоохоронних органів, батьківської громадськості

2016 рік

вересень

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

3.3.

Проводити:

-тиждень правових знань учнів «Конституція – головний підручник життя»

щороку

квітень

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

-навчально-виховні заходи на тему «Права людини починаються з прав дитини»

щороку

-круглі столи «Ти і закон», «Правопорушення і юридична відповідальність»

щороку

3.4.

Участь у щорічній акції «Моральний вчинок», з метою наслідування кращих моральних зразків своєї родини, українського народу, загальнолюдських моральних цінностей

щороку

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

3.5.

З метою профілактичної роботи щодо попередження негативних проявів серед дітей спільно з кримінальною міліцією у справах неповнолітніх, медичними установами, соціальними службами проводити профілактичні операції “Діти вулиці”, “Урок”, “Канікули” та інші щодо виявлення та вилучення бездоглядних неповнолітніх дітей

щороку

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

3.6.

З метою психологічного супроводу правового виховання:

-удосконалити превентивну роботу з попередження протиправних дій, негативних проявів та суїцідальної поведінки серед учнівського середовища

2016 рік

вересень

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

-активізувати роботу служб довіри („телефонів довіри”, „пошти довіри”) в закладах освіти для забезпечення соціально-психологічної підтримки неповнолітніх

щороку

вересень

-продовжити проведення лекторіїв для батьків щодо підвищення їх рівня інформованості з питань розвитку та виховання дітей, ранньої профілактики бездоглядності

щороку лютий

4.

Художньо-естетичне виховання

4.1.

Забезпечити роботу гуртків: художньо-естетичного напрямку

щороку

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

4.2.

Сприяти відвідуванню дітьми та учнівською молоддю театрів, музеїв, виставок, філармонії та інших закладів культури і мистецтва Дніпропетровська та інших міст України

щороку

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

4.3.

Залучати дітей та учнівську молодь до участі у конкурсах, святах, масових заходах естетичного спрямування

щороку

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

4.4.

Проводити:

-конкурс мистецтва академічного співу

2016 -2020

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

-конкурс солістів-вокалістів «Юні дарування»

щороку

січень-лютий

-огляд конкурс дитячих та молодіжних театральних колективів «Театральні ігри»

щороку

березень

-конкурс-виставку з образотворчого мистецтва «Дитячі фарби »

щороку

вересень

-конкурс-виставку «Мистецтво орігамі»

щороку

жовтень

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

-фестиваль «Воскресни, писанко»

щороку

квітень

-конкурс-виставку декоративно-ужиткового мистецтва «Таємниці народних ремесел»

щороку

березень

-конкурс-виставку дитячих робіт з художнього в’язання «Від уміння до майстерності»

щороку

березень

-конкурс-виставку з декоративно-ужиткового мистецтва «Знай і люби свій край»

щороку

квітень

-конкурс-виставку художніх робіт «Ми все можемо»

щороку

листопад

-конкурси художньої творчості дітей

щороку

жовтень

листопад

червень

- заходи, присвячені Міжнародному дню захисту дітей

щороку

червень

-новорічні та різдвяні свята для дітей-інвалідів, дітей соціально незахищеної категорії

щороку

грудень

-свята до Дня Святого Миколая, новорічні і різдвяні свята для дітей пільгових категорій

щороку грудень

5.

Трудове виховання

5.1.

Залучати учнів до суспільно-корисної праці, роботи в технічних секціях, гуртках

постійно

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

5.2.

Забезпечити проведення профорієнтаційної роботи з школярами

постійно

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

5.3.

Залучати учнів до традицій трудових і творчих колективів через спільні виробничі справи, суботники, екскурсії

щороку квітень-травень

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

5.4.

Сприяти позаурочній трудовій діяльності школярів, пов'язаний з охороною природи і впорядкуванням території, доглядом за рослинами і тваринами, збиранням вторинної сировини

постійно

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

6.

Екологічне виховання

6.1.

Забезпечити роботи гуртків екологічного спрямування

постійно

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

6.2.

Проводити:

-зліт учнівських екологічних агітбригад

квітень

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

-природоохоронні акції:

«Ковиловий степ»

«Ліси нащадків»

«Пташина хатка»

«Збережемо первоцвіти»

«Збережи ялинку»

щороку

жовтень

травень

грудень

березень

грудень

7.

Методичне забезпечення виховного процесу

7.1.

Забезпечити участь в обласних конкурсах серед організаторів виховної роботи

2016-2020

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

7.2.

Розробити методичні рекомендації з актуальних питань виховання та використання інноваційних технологій у виховному процесі навчального закладу

2016-2020

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

Індикатори успіху

Виконання Програми сприятиме:

Підвищенню рівня вихованості дітей та учнівської молоді.

Зменшенню кількості дітей, що скоїли протиправні дії.

Збільшенню кількості дітей, зайнятих в позакласній та гуртковій роботі.

Формуванню цінностей і ставлень особистості учня до себе і людей, суспільства і держави, природи і здоров'я, праці та мистецтва.

Проект «Здоров’я через освіту»

Метою цього Проекту: є формування освітнього середовища, сприятливого для збереження здоров’я та забезпечення здорового способу життя

Завдання проекту

1. Зміцнення та збереження здоров’я дітей шляхом:

організації оздоровчо-профілактичної роботи з учнями в навчальному закладі протягом дня;

посилення медико - педагогічного контролю за станом здоров’я, особливо на уроках фізичної культури;

2. Реалізація превентивних програм в навчальних закладах через систему факультативів, спецкурсів, виховних годин.

3. Організація оздоровлення та відпочинку.

Зміст основних заходів

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Виконавці

1.

Проведення моніторингу здоров’я дітей, створення комп’ютерних програм для обробки результатів моніторингу

щороку

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

2.

Введення обов’язкового третього уроку фізичної культури з 1 по 11 клас

2016

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

3.

Забезпечення функціонування навчальних закладів, в режимі «Школа сприяння здоров’ю»

2016-2020

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

Проведення:

-конкурсу-захисту сучасної моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров'ю»

2016-2020

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

- конкурс «Вчимося бути здоровими» для учнів 7-10-х класів

2016-2020

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

-фізкультурного-просвітницького фестивалю «Молодь обирає здоровя»

щороку квітень

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

-учнівської олімпіади з фізичної культури

щороку квітень

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

-конкурсу на кращу розробку позакласного заходу «Здоров’я в твоїх руках»

2016 -2020

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

-конкурсу на кращий малюнок та фотографію з фізкультурного та спортивного напрямку

2016-2020

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

-комплексних змагань зі Всеукраїнської спартакіади школярів

2016 -2020

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

-Олімпійського тижня та Олімпійського уроку в рамках Дня фізичної культури та спорту

щороку

вересень

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

-щоденна фізична ранкова гімнастика

постійно

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

Санаторне оздоровлення та оздоровлення протягом року

щороку

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

7.

Підготовка:

-збірника «Розвиток ідей
В.Сухомлинського в реалізації оздоровчої функції освіти в сучасному навчальному закладі»

2017

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

-методичного посібника «Рекомендації щодо запобігання та попередження проявів насильства та жорстокого поводження в сім’ях та серед молоді і неповнолітніх»

2017

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

-збірника «Збереження здоров’я дітей в умовах співпраці родини та дошкільного закладу»

2017

Відділ освіти

Адміністрація ДНЗ

-методичних рекомендацій щодо реконструкції спортивних залів та майданчиків відповідно до вимог нових програм і державних нормативів

2018

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

-збірника «Все про здоров’я»

2017

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

8

Запровадження роботи просвітницького університету для педагогічних працівників «Все про здоров’я» з питань профілактики особливо небезпечних хвороб, вживання психотропних та психоактивних речовин

2016-2020

щомісяця

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

9

Проведення:

-попереджувальних заходів щодо профілактики розповсюдження грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій

2016-2020

жовтень-листопад

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

12

Створення сайту «Вчимося бути здоровими»

2016

Відділ освіти

Адміністрація ЗНЗ

Індикатори успіху

1.Удосконалення системи фізичного виховання у навчальних закладах для формування в учнів свідомого ставлення до рухової активності та занять фізичною культурою.

2.Розвиток гурткової, секційної та позакласної роботи фізкультурно-спортивної спрямованості.

3.Стабілізація кількості шкільних захворювань.

Проект «Особлива дитина»

Мета стратегії розвитку інклюзивної та інтегрованої освіти:

підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти для дітей з особливими потребами відповідно до вимог Державного стандарту загальної середньої освіти та інноваційного розвитку суспільства, економіки;

створення освітньо-реабілітаційного середовища для задоволення освітніх потреб учнів з особливостями психофізичного розвитку, соціальна інтеграція в умовах загальноосвітнього закладу.

Розбудова системи інклюзивної освіти вимагає зосередження зусиль та ресурсів на вирішенні найбільш гострих проблем, які стримують розвиток освітньої галузі, не дають можливості забезпечити нову якість освіти.

Серед цих проблем:

-недостатня відповідність освітніх послуг вимогам суспільства, запитам особистості, потребам ринку праці, обмеженість доступу до якісної освіти осіб з особливими освітніми потребами;

-відсутність цілісної системи виховання, фізичного, морального і духовного забезпечення розвитку, інтеграції та соціалізації зазначеної категорії дітей;

-недосконалість змісту освіти: державних освітніх стандартів, навчальних планів, програм та підручників;

-не задовольняє потребам населення мережа спеціальних та інклюзивних класів загальноосвітніх навчальних закладів;

-повільно здійснюється впровадження у навчально-виховний процес інноваційних й інформаційно-комунікаційних технологій інклюзивного та інтегрованого навчання;

-низький рівень фінансово-економічного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення навчальних закладів; слабка мотивація суспільства та бізнесу до інвестування в освіти;

-відсутність районної психолого-медико-педагогічної консультації, що працює на постійно діючій основі;

-недостатня кількість фахівців, що мають спеціальну освіту, та здійснюють навчання учнів за індивідуальною формою;

-відсутність у штатному розкладу навчального закладу асистентів-вчителів (недосконалість законодавчої бази).

Шляхи і способи розв'язання проблеми:

відкриття дошкільних груп спеціального та компенсуючого типу для дітей з особливими потребами ;

розширення практики інклюзивного та інтегрованого навчання у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах дітей і молоді з особливостями психофізичного розвитку;

пріоритетне фінансування та навчально-методичне і матеріально-технічне забезпечення навчальних закладів , що надають освітні послуги дітям і молоді з особливими потребами; забезпечення архітектурної, транспортної та інформаційної доступності освітніх закладів для навчання дітей цієї категорії;

організація дистанційного навчання дітей з обмеженими можливостями як варіативної форми в системі інклюзивної освіти;

продовження експериментальних досліджень щодо моделей, форм та змісту організації спеціального та інклюзивного навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку;

організація взаємодії між всіма гілками інституцій щодо оптимального забезпечення функціонування класів з інклюзивним навчанням в умовах загальноосвітнього навчального закладу;

впровадження в практику освітніх установ кращого досвіду педагогічних колективів навчальних закладів, які реалізують ідеї інклюзивної освіти;

впровадження електронного середовища «1 учень – 1 комп’ютер» як інноваційної моделі інклюзивного та спеціального навчання, забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з особливими освітніми потребами сучасними навчальними комп’ютерними комплексами, навчальними програмами, підключення до інформаційної мережі Інтернет;

забезпечення наступності в системі неперервної освіти дітей-інвалідів в умовах ДНЗ та ЗНЗ.

Зміст основних заходів Проекту

№ з/п

Зміст діяльності

Термін виконання

Відповідальні

1. Організаційно-правові засади

1.1.

Забезпечити педагогічні кадри закладів освіти пакетом чинних нормативно-правових документів, які забезпечують правову основу інклюзивного навчання дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (на електронних носіях)

2016

Відділ освіти

Адміністрація закладів

1.2.

Проаналізувати кількісний склад, дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, за нозологіями, а саме:

-з сенсорними порушеннями (глухі, зі зниженим слухом, сліпі, зі зниженим зором, з тяжкими порушеннями мови)

-з порушеннями опорно-рухового апарату

-з розумовою відсталістю

-які навчаються в дошкільних та загальноосвітніх закладах

Щорічно 2016-2020

Відділ освіти

Адміністрація закладів

1.3.

Створити систему моніторингу стану впровадження інклюзивної освіти та навчальних досягнень учнів в умовах інклюзивного навчання, обсягу і якості наданих освітніх та корекційно-реабілітаційних послуг

січень

2017

Відділ освіти

Адміністрація закладів

1.4.

Організувати інклюзивне та інтегроване навчання через створення спеціальних класів у загальноосвітніх навчальних закладах з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізації та інтеграції в суспільство. Комплектувати класи відповідно до особливостей психофізичного розвитку та навчально-пізнавальної діяльності дітей з вадами зору, слуху, опорно-рухового апарату, тяжкими порушеннями мовлення, затримкою психічного розвитку, розумовою відсталістю

Щорічно 2016-2020

Відділ освіти

Адміністрація закладів

2. Підготовка педагогічних кадрів

2.1.

Направити керівні кадри та педагогів шкіл на курси з проблем інклюзії

Відділ освіти

Адміністрація закладів

2016 р. – 1 особа

2016

2017 р. – 1 особа

2017

2018 р. – 1 особа

2018

2019 р. – 1 особа

2019

2020 р. – 2 особи

2020

2.2.

Організувати семінари-практикуми щодо психологічної готовності педагогів працювати з дітьми з обмеженими можливостями

Відділ освіти

Адміністрація закладів

2016 р. – 30 осіб

2016

2017 р. – 30 осіб

2017

2018 р. – 30 осіб

2018

2019 р. – 30 осіб

2019

2020 р. – 30 осіб

2020

2.3.

Організувати проведення засідання тематичного «круглого столу» для практичних психологів.

Щорічно 2016-2020

Відділ освіти

Адміністрація закладів

2.4.

Запровадити систему організаційно-методичної, консультативно-роз’яснювальної роботи серед керівних та педагогічних кадрів навчальних закладів, батьків щодо забезпечення психолого–педагогічного супроводу дітей з обмеженими можливостями здоров’я

2016-2020

Відділ освіти

Адміністрація закладів

2.5.

Організувати вивчення та узагальнення кращого досвіду педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів із реалізації ідей інклюзивної освіти; матеріали викладати в періодичних виданнях, на сайті відділу освіти

Щорічно 2016-2020

Відділ освіти

Адміністрація закладів

3. Навчально-методичне забезпечення

3.1.

Створити творчу групу з питань науково-методичного та психологічного забезпечення інклюзивного навчання дітей дошкільного та шкільного віку, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

2016

Відділ освіти

Адміністрація закладів

3.2.

Спрямувати роботу відділу освіти на забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в системі інклюзивного навчання; залучити практичних психологів закладів освіти до системи корекційно-реабілітаційної роботи

Щорічно 2016-2020

Відділ освіти

Адміністрація закладів

3.3.

Надавати консультативно-методичну допомогу керівним та педагогічним кадрам інклюзивних дошкільних груп та класів щодо психолого-педагогічної та соціальної реабілітації дітей з обмеженими можливостями здоров’я

Щорічно 2016-2020

Відділ освіти

Адміністрація закладів

3.4.

Підготувати навчально-методичні рекомендації педагогам, батькам щодо організації інклюзивної освіти як умови забезпечення рівного доступу до якісної освіти

2016-2017

Відділ освіти

Адміністрація закладів

3.5.

Провести семінари-тренінги для педагогів щодо впровадження інклюзивного та інтегрованого навчання:

2016-2020

Відділ освіти

Адміністрація закладів

3.6.

Спільно з соціальними службами Ювілейної ОТГ провести засідання круглого столу «Інклюзивна освіта – відповідь на виклик часу»

2016

Відділ освіти

Адміністрація закладів

Соціальні служби

3.7.

Брати участь у регіональних науково-практичних конференціях з проблем інклюзії

2016-2020

Відділ освіти

Адміністрація закладів

4. Кадрове забезпечення

4.1.

Організувати на базі центру соціальної реабілітації « Добре вдома» разом із адміністрацією центру консультативний пункт для батьків дітей з обмеженими можливостями здоров’я та запроваджувати систему психолого-педагогічного супроводу з метою надання допомоги батькам і дітям цієї категорії

2016

Відділ освіти

Адміністрація центру

4.2.

Ввести до штатних розкладах Ювілейної ЗОШ І ступеня №2 , ДНЗ № 2 посади фахівців необхідних для здійснення діагностичної, консультативної роботи

2016-2017

Відділ освіти

Адміністрація закладів

4.3.

Залучати до інклюзивного навчання фахівців, що мають спеціальну освіту, та здатність здійснювати навчання учнів за індивідуальною формою.

Щорічно 2016-2017

Відділ освіти

Адміністрація закладів

5. Забезпечення необхідних умов для запровадження інклюзивного
та інтегрованого навчання

5.1.

Забезпечити навчальні заклади, які здійснюють інклюзивне навчання, необхідною кількістю спеціальних підручників і наочних дидактичних посібників для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку; навчально-методичною літературою (програмами, підручниками, посібниками) з урахуванням контингенту дітей

Щорічно 2016-2020

Відділ освіти

Адміністрація закладів

5.2.

Забезпечити архітектурну доступність та пристосування шкільних приміщень до потреб дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

2016-2020

Відділ освіти

Адміністрація закладів

5.3.

Забезпечити організаційно-фінансові засади для запровадження інклюзивного навчання в Ювілейній ОТГ. Передбачити:

-додаткові посади педагогічних працівників у ДНЗ та ЗОШ з інклюзивним та інтегрованим навчанням (вчителя-дефектолога, вчителя-логопеда, соціального педагога) при наявності відповідного контингенту учнів з розрахунку одної посади на навчальний заклад

-норматив фінансування витрат, пов’язаних з навчанням дітей, які потребують корекції психофізичного розвитку

2016-2020

Відділ освіти

Адміністрація закладів

5.4.

Здійснювати соціально-педагогічний патронат дітей, які не мають можливості відвідувати навчальні заклади через їх стан здоров’я

2016-2020

Відділ освіти

Адміністрація закладів

5.5.

Передбачити функціональними обов’язками наявних спеціалістів виконання питання навчання дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

2016-2020

Відділ освіти

Адміністрація закладів

5.6.

Організувати за потребою підвезення учнів з обмеженими можливостями здоров’я до навчальних закладів та додому спеціально обладнаними автобусами у супроводі відповідного персоналу

2016-2020

Відділ освіти

Адміністрація закладів

5.7.

Придбати програмне забезпечення для створення єдиного інформаційного освітнього простору щодо організації інклюзивного та інтегрованого навчання дітей з особливими освітніми потребами

2016-2020

Відділ освіти

Адміністрація закладів

5.8.

Облаштувати кабінети : учителя-дефектолога, психологічного розвантаження, логопедичного, кабінету для проведення корекційно-розвиткових занять у закладах освіти

2016-2017

Відділ освіти

Адміністрація закладів

Очікувані результати виконання

Виконання Проекту сприятиме:

забезпеченню права дітей з особливими освітніми потребами на рівний доступ до якісної освіти, незалежно від стану здоров’я, місця їх проживання;

створенню належних умов для функціонування і розвитку інклюзивної освіти.

Проект «Соціальний захист дітей,
які потребують особливої уваги та підтримки»

Мета проекту:

Вдосконалення соціалізації дітей пільгових категорій шляхом розвитку і приведення системи підтримки дітей цієї категорії в закладах освіти, їх навчання, виховання та соціального захисту відповідно до сучасних потреб і вимог.

Зміст основних заходів

п/п

Заходи

Термін
виконання

Виконавці

1.

Сприяння створенню та розвитку сімейних форм виховання.

2016-2020, щороку

Відділ освіти

Керівники закладів

2.

Впровадження системи супроводу дітей пільгових категорій під час навчання в закладах освіти

2016-2020

Відділ освіти

Керівники закладів

2.1.

Забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-4 класів, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей батьки яких є (були) учасниками АТО, ліквідаторами аварії на ЧАЕС,дітей із малозабезпечених сімей, згідно з нормами фізіологічних потреб дитини за основними продуктами

Забезпечення шкільною та спортивною формою дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Надання матеріальної допомоги дітям соціально-незахищених категорій

2016-2020

щорічно вересень-травень

Відділ освіти

Керівники закладів

2.2.

2.3.

2.4

2.5.

Створення системи медичного огляду, раннього виявлення та надання консультаційно-діагностичної допомоги дітям з особливими потребами щодо доступності до якісної освіти

2016-2020

щорічно

І, ІІІ квартал

Відділ освіти

Керівники закладів

Відділ освіти

Керівники закладів

Забезпечення фінансових виплат дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення ними 18-річного віку.

2016-2020

щорічно

З метою професійної орієнтації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування сприяти проведенню зустрічі випускників з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з представниками вищих навчальних закладів Дніпропетровської області І-IV рівнів акредитації

2016-2020

щорічно

травень

Організація якісного оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи, дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків, дітей, батьки яких є (були) учасниками АТО, дітей із багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей, які перебувають на диспансерному обліку, талановитих та обдарованих дітей – переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, лідерів дитячих громадських організацій, дитячих творчих колективів та спортивних команд, дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села в пришкільних таборах, у санаторно-оздоровчому центрі "Перлина Придніпров’я " та інших дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.

2016-2020

щорічно

Індикатори успіху

Виконання Програми сприятиме:

соціалізації дітей пільгових категорій шляхом розвитку і приведення системи утримання та виховання дітей цієї категорії, їх соціального захисту відповідно до сучасних потреб і вимог;

100% адаптації дітей пільгових категорій до самостійного життя і суспільно-корисній праці в процесі навчання, виховання та формування активної життєвої позиції в комплексі з корекційною роботою та медичною реабілітацією.

Напрямок ІV. Післядипломна педагогічна освіта

Проект «Підготовка педагогічних кадрів до інноваційної діяльності»

Мета проекту:

Модернізація системи підвищення кваліфікації працюючих вчителів на концептуальних засадах неперервної освіти для забезпечення нової якості педагогічних і керівних кадрів, здатних ефективно здійснювати педагогічну діяльність, бути фундаторами освітніх інновацій.

Особливістю системи підвищення кваліфікації працюючих вчителів , яка готує фундаторів освітніх інновацій, має бути:

орієнтація на ринок освітніх послуг, задоволення потреб громади у кваліфікованих педагогічних кадрах;

збільшення вимог до якості підвищення кваліфікації, розширення спектра освітніх послуг, зорієнтованість системи на потреби місцевого ринку праці, сучасні виклики;

якісні зміни щодо змісту, форм, методів і моделей навчання на засадах індивідуалізації навчального процесу, побудови індивідуальних освітніх траєкторій особистісного розвитку педагогів;

неперервність професійного навчання, що забезпечує фахівців професійними вміннями, навичками, ґрунтується на сучасних спеціальних знаннях, критичному мисленні, здатності застосовувати наукові надбання на практиці.

Саме на таких підходах має ґрунтуватися стратегія розвитку системи підвищення кваліфікації працюючих вчителів, що передбачає:

динамічність системи, своєчасне реагування на сучасні виклики суспільства й освіти, потреби особистості;

розробка і використання сучасних моделей підвищення кваліфікації, які забезпечать можливість здобувати освіту впродовж усього життя на основі індивідуальних навчальних планів, різноманітних за видами, формами та моделями навчання;

забезпечення рівного доступу до якісної освіти для всіх категорій педагогічних працівників, підтримка та професійний супровід щодо побудови індивідуальних траєкторій навчання, їх особистісного професійного розвитку;

підтримку і розвиток творчих ініціатив фахівців підвищення соціального статусу педагогів;

збільшення вимог до якості перепідготовки і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, формування у них креативних якостей, рефлексивної культури;

забезпечення механізмів взаємодії навчальних закладів, творчих об’єднань педагогів, асоціацій тощо.

Проблеми і виклики

Серед цих проблем:

неготовність певної частини освітян до інноваційної діяльності, недостатність системи мотивацій стимулювання інноваційної діяльності;

недостатня координація діяльності на рівні горизонтальної взаємодії щодо збільшення вимог до якості підвищення кваліфікації для підготовки компетентних педагогічних кадрів – фундаторів освітніх інновацій.

Завдання:

забезпечення випереджального характеру підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до потреб системи освіти Ювілейної ОТГ, викликів сучасного соціуму;

використовувати систему мотивації фахівців до самостійного вибору змісту, форм, моделей навчання за індивідуальними освітніми траєкторіями;

забезпечувати науково-методичний супровід і підтримку неперервного професійного розвитку педагогів, стимулювати самовдосконалення;

Зміст основних заходів

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний

1

Організувати проходження педагогами проблемно-тематичних,авторських, короткотермінових курсів (очних, заочних, дистанційних) для різних категорій педагогічних працівників з метою їхньої підготовки до:

-роботи в умовах профільної школи;

-викладання у загальноосвітніх навчальних закладах нововведених навчальних курсів;

- зовнішнього незалежного оцінювання випускників шкіл і моніторингових досліджень якості освітньої діяльності на різних рівнях;

-використання сучасних педагогічних, інформаційних технологій у педагогічній, управлінській та методичній практиці;

-роботи з обдарованими дітьми;

- роботи з учнями з особливими потребами.

2016-2020

Керівники навчальних закладів

1.1.

Впроваджувати сучасні технології та методики підвищення кваліфікації педагогів на « робочому місці» протягом міжатестаційного періоду

2016-2020

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Забезпечити розвиток матеріально-технічної бази методичного спрямування з метою підвищення ефективності підвищення кваліфікації педагогів на « робочому місці»

Обладнати робочі місця педпрацівників сучасною комп'ютерною технікою .

Поповнити фонди бібліотек закладыв освіти науковою, науково-методичною, довідниковою літературою, періодичними фаховими виданнями;

Створити медіатеки, електронні каталоги бібліотек.

Поновлювати електронний банк матеріалів перспективного педагогічного досвіду вчителів, вихователів.

Здійснювати організаційно-інформаційний та методичний супровід дослідно-експериментальної роботи, інноваційної діяльності закладів освіти.

Модернізувати систему організаційно-консультативної, адресної методичної допомоги педагогічним працівникам.

2016-2020

2.

Проведення моніторингу щодо використання вчителями загальноосвітніх навчальних закладів мобільних технологій навчання в педагогічній діяльності (тестування, анкетування, діагностика).

Всього педагогічних працівників системи загальної середньої освіти – 112:

Відділ освіти

3.

Створення освітнього порталу для організації підвищення якості викладання шкільних предметів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій:

Відділ освіти, керівники загальноосвітніх навчальних закладів

1 етап. Розробка структури сайту

2016

2 етап. Наповнення сайту контентом

2016, 2017

3 етап. Експлуатація в тестовому режимі

2017

4 етап. Розробка методичних рекомендацій щодо використання порталу

2017

5 етап. Забезпечення технічної підтримки порталу

2018

4.

Створення інформаційно-бібліотечного сайту

1.Розробка структури сайту

1.Наповнення сайту контентом

2016

2017

Відділ освіти, керівники загальноосвітніх навчальних закладів

5.

Створення бази даних:

електронна картотека науково-методичних статей

електронна картотека фахових періодичних видань

електронна картотека науково-методичних матеріалів працівників закладів освіти

електронна картотека видань на електронних носіях

2016-2020

Відділ освіти, керівники загальноосвітніх навчальних закладів

6.

Придбання програмного забезпечення Office Live Meeting для управління дистанційними курсами

2016-2017

Керівники загальноосвітніх навчальних закладів

7.

Впровадження Office Live Meeting в навчальний процес післядипломної педагогічної освіти

2016-2017

Керівники загальноосвітніх навчальних закладів

8.

Створення електронного каталогу інформаційно-біблотечного центру

2016-2020

Керівники загальноосвітніх навчальних закладів

9.

Конкурс на кращий дистанційний курс у системі підвищення кваліфікації працюючих педагогів.

2017

Відділ освіти, керівники загальноосвітніх навчальних закладів

Очікувані результати:

1.Підвищення рівня інформаційної компетентності педагогічних працівників за рахунок модернізації програмного, інформаційно-методичного забезпечення дистанційного навчання системи підвищення кваліфікації працюючих педагогів.

2.Забезпечення вільного доступу до електронних інформаційних ресурсів.

3.Підвищення гнучкості організаційної структури навчального процесу через використання технологій мобільного навчання.

4.Удосконалення мережевої взаємодії суб’єктів освітнього процесу засобами відкритого інформаційного середовища.

Проект «Кадри»

Мета проекту: забезпечення економічних і соціальних гарантій професійної самореалізації педагогічних працівників .

Завдання проекту:

-сприяти оптимізації кадрового забезпечення навчальних закладів;

-забезпечити сприятливі та комфортні умови організаційно-педагогічної роботи;

-створити атмосферу відповідальності за результати освітньої діяльності всіх учасників навчально-виховного процесу;

- сприяти підвищенню компетентності педагогічних працівників.

Пріоритети проекту:

Оновлення ролі вчителя як висококваліфікованого фахівця.

Очікувані результати:

-довгострокове прогнозування потреби у педагогічних працівниках;

-створення системи професійно-педагогічної адаптації молодих фахівців;

-стабілізація кадрового складу дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів;

-розроблення та впровадження нового механізму відбору обдарованої молоді для одержання педагогічної спеціальності;

-підвищення професійного рівня педагогічних працівників;

-підвищення престижу педагогічної професії в суспільстві та утвердження

високого соціального статусу вчителя;

- поліпшення соціально-економічного становища вчителів, морального і матеріального стимулювання їхньої професійної діяльності

Зміст основних заходів

№ з/п

Зміст заходу

Термін

виконання

Виконавець

1.

Забезпечити проведення атестації робочих місць та здійснити доплати, передбачені чинним законодавством

2016-2020

Відділ освіти

Керівники закладів освіти

2.

Забезпечувати професійно-педагогічну адаптацію молодих фахівців для їх професійного становлення і зростання

2016-2020

Керівники закладів освіти

3.

Розробити програму забезпечення житлом педагогічних працівників, передбачивши в них можливість:

- придбання житла за рахунок бюджету,

- будівництво відомчого житла,

2017

Відділ освіти, керівники закладів освіти

4.

Забезпечити функціонування “Університету майбутнього вчителя” для роботи з дітьми, які мають нахил до педагогічної діяльності

2016-2020

Відділ освіти,

керівники загальноосвітніх навчальних закладів

5.

Здійснювати направлення на навчання до педагогічних вузів кращих випускників Університету майбутнього вчителя

2016-2020

Відділ освіти,

керівники загальноосвітніх навчальних закладів

6.

Вирішити питання щодо стимулювання праці педагогічних працівників:

- вчителів-переможців конкурсу “Учитель року”;

- педагогічних працівників, які підготували переможців

олімпіад (ІІІ-IV етап)і конкурсів –захистів МАН (ІІ-ІІІ етап);

- керівників методичних об’єднань, творчих груп

2016-2020

Відділ освіти

7.

Започаткувати практику професійної підготовки резерву керівників кадрів для навчальних закладів громади.

2016-2020

Відділ освіти

8.

Визначити на період до 2020 року потребу в педагогічних працівниках для дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, навчальних закладів та розмістити їх на Web-сайті відділу освіти

2016-2020

Відділ освіти,

керівники закладів освіти

Проект «Лідери освіти »

Мета проекту:

Удосконалення багатовекторної системи пошуку, підтримки та розвитку творчого потенціалу освітян Ювілейної ОТГ через участь у різноманітних конкурсах, турнірах і форумах, що забезпечить формування лідерських якостей педагогічних працівників та підвищення престижності професії вчителя.

Обґрунтування проблеми та концептуальні засади проекту

Одним із показників розвитку лідерських якостей педагога є участь в освітніх конкурсах, турнірах, форумах, які також стимулюють розвиток творчого потенціалу, забезпечують розповсюдження перспективного досвіду кращих педагогів-майстрів, акумулюють та популяризують педагогічні здобутки, створюють умови для неперервної професійної освіти, де основною рушійною силою є знання і творчість.

Конкурси в галузі освіти надають змогу вчителям поєднати науково-теоретичну підготовку з оволодінням навичками практичної діяльності, відпрацювати інноваційні та експериментальні технології для досягнення високого професіоналізму в педагогічній праці.

Конкурсний рух виконує значущу соціальну роль у діяльності педагогів – підвищує статус педагогічної професії, активізує педагогічну творчість. Сучасному педагогу надзвичайно важливо володіти не лише професійними знаннями, але і знаннями в області менеджменту та маркетингу, постійно самовдосконалюватися за рахунок формування таких умінь:

гностичних – пов’язаних з дослідницькими вміннями педагогів;

проектувальних – здійснення перспективного проектування;

конструктивних – комбінаторної побудови індивідуальної освітньої траєкторії для досягнення кінцевого результату;

комунікативних – оволодіння мистецтвом взаємодії;

управлінсько-організаційних – свідомій вибір найкращого варіанта діяльності на основі самоаналізу та прогнозу наслідків щодо досягнення мети;

корекційних – готовність до внесення коректив, які забезпечують продуктивність діяльності щодо професійного зростання.

Стрижневі напрямки проекту:

забезпечення участі педагогів у конкурсному русі для розвитку лідерських якостей ;

оновлення системи неперервної освіти щодо розвитку творчої ініціативи освітян;

створення потужного інтелектуального потенціалу освітян Ювілейної ОТГ.

Проблеми

Серед проблем, які вимагають більш детальної уваги під час організації та проведення фахових конкурсів, супроводу професійного зростання педагогів, слід зазначити:

недостатня готовність освітян залучатися до нових, нетрадиційних форм підвищення своєї майстерності, якими є фахові конкурси, турніри та форуми;

незначна активність педагогічної спільноти щодо розробки та впровадження інноваційних та експериментальних педагогічних технологій для презентації їх у конкурсному русі;

необхідність піднесення соціального статусу і професіоналізму педагогічних працівників.

Завдання:

мотивація педагогів до розвитку професійної майстерності, сприяння формуванню професійного самовизначення особистості через участь у професійних конкурсах і турнірах;

стимулювання педагогів до активної позиції щодо неперервної освіти;

розвиток інтересу педагогів до методичного пошуку, інноваційної діяльності щодо моделювання та проектування нових методик і технологій;

підтримка професійної діяльності лідерів освіти на засадах вивчення та поширення перспективного педагогічного досвіду.

Очікувані результати

Виконання основних завдань та заходів Проекту забезпечить:

удосконалення науково-методичного супроводу підвищення професійної майстерності педагогів громади.

заохочення педагогічних працівників до неперервної освіти, творчої, результативної праці;

розвиток особистості за індивідуальною освітньою траєкторією.

Зміст основних заходів

№ з/п

Заходи

Термін виконання

Виконавці

1. Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів,
формування готовності до творчих пошуків

1.1.

Система тренінгів для педагогів за

інноваційними технологіями:

Щорічно, відповідно до планів роботи

Відділ освіти, керівники навчальних закладів

1.2

Проведення дебатів, дискусій, круглих столів, форумів, фестивалів, акцій, конференцій в міжкурсовий період

Щорічно, відповідно до планів роботи

Відділ освіти, керівники навчальних закладів

2. Професійне самовизначення особистості через участь у фахових конкурсах

2.1.

Всеукраїнські фахові конкурси:

2.1.1.

«Учитель року».

2016-2020

Відділ освіти, керівники навчальних закладів

2.1.2.

«Класний керівник».

2016-2020

Відділ освіти, керівники навчальних закладів

2.1.5.

«Вихователь року».

2016-2020

Відділ освіти, керівники навчальних закладів

2.2.

Обласні професійні конкурси:

2.2.1.

«Учитель року».

2016-2020

Відділ освіти, керівники навчальних закладів

2.2.2

« Вихователь року»

2016-2020

Відділ освіти, керівники навчальних закладів

2.2.3

« Кращий навчальний заклад ».

2016-2020

Відділ освіти, керівники навчальних закладів

Напрямок V. Матеріально-технічне забезпечення

Проект «Комфортний заклад освіти»

Мета проекту: Проведення комплексу ремонтно-будівельних робіт з оновлення й модернізації конструкцій і обладнання будівель закладів освіти у зв’язку з їх фізичним зношуванням та руйнуванням, покращення експлуатаційних та енергозберігаючих показників, доукомплектування навчальних закладів недостатнім обладнанням та меблями, заміна непридатного до експлуатації обладнання та меблів, що буде сприяти підвищенню стандартів надання в закладах освіти освітянських послуг.

Забезпечення закладів освіти якісною питною водою, виконання санітарних норм та вимог, облаштування в школах сучасних внутрішніх санітарних вузлів.

Шляхи розв’язання проблем, які існують:

- збільшення загального фінансування освітянської галузі;

- проведення ремонтних та відновлювальних робіт на об’єктах освіти, які знаходяться в технічно-незадовільному стані;

-доукомплектування навчальних закладів відповідним обладнанням, меблями, навчально-наочними посібниками, сучасною комп’ютерною, мультимедійною, інтерактивною технікою;

-створення комфортних умов для навчання, виховання, утримання учнів і дітей в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах, виконання необхідних заходів щодо охорони праці та протипожежної безпеки;

-залучення позабюджетних коштів, реалізація актуальних інвестиційних проектів для укріплення матеріально-технічної бази загальноосвітніх та дошкільних закладів.

Очікувані результати

Підвищення енергоефективності закладів, створення комфортних умов для навчання, утримання дітей, економія бюджетних коштів на комунальні втрати, забезпечення виконання правил охорони праці та безпечної експлуатації будівель, споруд, котельного та іншого обладнання.

№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання (роки)

Виконавець

1.

Завершити оформлення Державних актів на право користування земельними ділянками навчальних закладів, право власності на будівлі( споруди)

2016

Керівники закладів освіти

2.

Проводити технічний аналіз стану приміщень навчальних закладів з метою встановлення реального стану та визначення необхідності проведення ремонтних робіт

2016-2020

Керівники закладів освіти

3.

Щорічно проводити заміну та оновлення шкільних меблів

2016-2020

Керівники закладів освіти

4.

Щорічно проводити оновлення технологічного обладнання харчоблоків закладів освіти.

2016-2020

Керівники закладів освіти

5.

Проводити розчистку та знесення аварійних дерев на території закладів освіти

2016-2020

Керівники закладів освіти

6.

6.1.

Обладнати (відновити, модернізувати) закладіи освіти системами автоматичної пожежної сигналізації

Щорічно здійснювати придбання, заправку, повірку вогнегасників

2016-2020

Керівники закладів освіти

7.

Провести роботи по переведенню систем опалення закладів освіти із газового на електроопалення :

- Степнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів

- Слобожанська ЗОШ І ступення №2

- ДНЗ № 3

-ДНЗ № 1

2016

2017

2016

2017

Селищна рада

Керівники закладів освіти

8.

Провести капітальний ремонт ( утеплення фасадів) закладів освіти:

- Степнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів

- Слобожанська ЗОШ І ступення №2

- ДНЗ № 3

- НВК №1

- ДНЗ № 1

2016-2017

Селищна рада

Керівники закладів освіти

9.

Провести капітальні ремонти приміщень спортивних залів:

- Степнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів

- НВК №1

2016

Селищна рада

Керівники закладів освіти

10.

Провести реконструкцію покрівель (капітальний ремонт) у закладах освіти:

- Степнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів

- НВК №1

- ДНЗ №1

2016-2017

Селищна рада

Керівники закладів освіти

11.

Завершити заміну віконних блоків на металопластикові:

- Степнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів

-Слобожанська ЗОШ І ступення №2

2016

Селищна рада

Керівники закладів освіти

12

Провести роботи із реконструкції (капітального ремонту) :

Слобожанської ЗОШ І ступення №2 із прибудовою до основної буділі ідальні, актового,спортивного залу, класних кімнат;

Степнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів;

НВК №1;

ДНЗ №3 із добудовою музино-спортивної зали, групового приміщення ( 1 група);

ДНЗ №1 із прибудовою спортивної зали, обладнання кабінету для інструктора з фізичної культури, кімнати для спортивного обладнання, кабінет психолога, кабінету логопеда, кабінету для бухгалтерії, соляної шахти, кімнати для гурткової роботи, кабінету завгоспа, кімнати для архіву, добудова павільйону на майданчику групи №12; (ремонт – харчоблок, пральня, медичний блок, музична зала, кабінет логопедів, методичний кабінет, центральний коридор, туалети для персоналу, кабінет музичних керівників, сходові клітки, група №4, №7, №8, №6,№1, №11

2016-2017

Селищна рада

Керівники закладів освіти

13.

Провести заміну твердого покриття на подвір’ях:

- Степнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів

- Слобожанська ЗОШ І ступення №2

- НВК №1

- ДНЗ № 1

2016-2017

Селищна рада

14.

Відновлення ( заміна, ремонт) огорожі :

- Степнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів

- Слобожанська ЗОШ І ступення №2

- НВК№1

- ДНЗ № 1

2016-2017

Селищна рада

15

Будівництво (реконструкція) стадіонів, спортивних майданчиків

- Степнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів

- Слобожанська ЗОШ І ступення №2

- НВК №1

- ДНЗ №1

2016-2017

Селищна рада

Очікувані результати: забезпечення відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних та інженерно-технічних вимог безпечних та комфортних умов навчання та життєдіяльності в закладах освіти;

07.02.2017
Програма.docxОригiнал документа
пряма ссилка