Положення про теріторіальні ССЦЗ


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконкому

Слобожанської селищної ради

Від 21.09.2016 р. № 360

ПОЛОЖЕННЯ

про територіальні спеціалізовані служби цивільного захисту

ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Дніпропетровської області в Слобожанській об’єднаній територіальній громаді

1. Це Положення визначає основні завдання, порядок утворення та склад територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту (далі — територіальні спеціалізовані служби) територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Дніпропетровської області в Слобожанській об’єднаній територіальній громаді (далі – територіальна підсистема), організацію управління ними та їх функціонування.

2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

1) розвідка – комплекс заходів, що організовуються і проводяться в місцях виникнення (загрози виникнення) надзвичайної ситуації для визначення загального характеру і орієнтовного обсягу руйнувань в осередку ураження, зони надзвичайної ситуації та умов проведення рятувальних робіт;

2) спеціальна розвідка – комплекс заходів, що організовуються і проводяться в місцях виникнення (загрози виникнення) надзвичайної ситуації з метою одержання в повному обсязі відомостей про пожежну, інженерну, радіаційну, хімічну, бактеріологічну обстановку тощо.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі цивільного захисту України та інших законодавчих актах.

3. Територіальні спеціалізовані служби (комунально–технічна, медична, зв’язку і оповіщення, протипожежна, охорони громадського порядку) входять до складу сил цивільного захисту ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Дніпропетровської області в Слобожанській об’єднаній територіальній громаді.

4. Територіальні спеціалізовані служби утворюються для проведення спеціальних робіт і заходів з цивільного захисту.

Територіальні спеціалізовані служби місцевого рівня утворюються органом місцевого самоврядування шляхом об’єднання органів управління і суб’єктів господарювання, об'єктових підрозділів у відповідну територіальну спеціалізовану службу.

5. Територіальні спеціалізовані служби утворюються згідно з переліком територіальних спеціалізованих служб територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, що утворюються органами управління і суб’єктами господарювання, затвердженим ДСНС.

6. Територіальні спеціалізовані служби провадять свою діяльність відповідно до положень про службу, які погоджуються і затверджуються:

1) положення про територіальні спеціалізовані служби затверджується керівником ланки територіальної підсистеми, в якій утворена така служба;

2) положення про територіальні спеціалізовані служби погоджуються з підрозділом з питань цивільного захисту органу місцевого самоврядування в Слобожанській об’єднаній територіальній громаді.

7. Основними завданнями територіальних спеціалізованих служб є:

1) участь у розробленні планів реагування на надзвичайні ситуації, планів цивільного захисту на особливий період;

2) здійснення заходів з переведення спеціалізованих служб до функціонування в умовах надзвичайної ситуації та особливого періоду;

3) підготовка та здійснення контролю за готовністю органів управління, груп, команд або об’єктових підрозділів до дій за призначенням, їх забезпечення;

4) організація та проведення навчання за програмою спеціальної підготовки фахівців певної спеціальності, які входять до складу спеціалізованої служби;

5) підтримання у готовності техніки і майна спеціального призначення для виконання завдань з цивільного захисту в мирний час та особливий період;

6) підготовка пропозицій щодо проведення спеціальних робіт і заходів з цивільного захисту та їх забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та управління підрозділами спеціалізованих служб, що залучаються до таких робіт і заходів;

7) організація та взаємодія з органами управління та силами цивільного захисту функціональних і територіальних підсистем, їх ланок, які залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

8) створення та поповнення матеріальних та інших ресурсів спеціалізованих служб.

8. Територіальні спеціалізовані служби відповідно до покладених на них завдань:

1) комунально-технічна служба:

проводить спеціальну розвідку в місцях виникнення (загрози виникнення) надзвичайних ситуацій, шляхів руху сил цивільного захисту та маршрутів евакуації;

визначає шкоду, заподіяну об’єктам комунальної сфери і нерухомому майну громадян внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій, потребу в матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також повного відновлення пошкоджених (зруйнованих) об’єктів;

здійснює:

розчищення шляхів руху сил цивільного захисту та маршрутів евакуації;

посипання спеціальними сумішами вулиць і доріг населених пунктів, а також очищення зливової каналізації та дренажних систем населених пунктів, зливостоків, систем поверхневого водовідведення та зливоприймальних колодязів;

організовує та здійснює організаційно-технічні заходи щодо підвищення стійкості комунально-енергетичних мереж, проводить невідкладні аварійно-відновлювальні роботи на них та їх спорудах;

організовує підвезення (подачу) питної та технічної води у зони, де здійснюються заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

веде облік спеціальної техніки, що може бути залучена для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на об’єктах комунальної сфери, залучають її до проведення таких робіт;

2) медична служба:

організовує:

медичне забезпечення, надає медичну допомогу постраждалим у разі виникнення надзвичайних ситуацій та особовому складу підрозділів цивільного захисту;

взаємодію сил і засобів відомчих медичних служб, які залучені для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

евакуацію постраждалих у разі виникнення надзвичайних ситуацій до закладів охорони здоров’я з урахуванням медичних показань;

роботу закладів охорони здоров’я під час прийому великої кількості поранених та постраждалих у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

надає екстрену медичну допомогу пораненим та постраждалим у разі виникнення надзвичайних ситуацій, здійснюють медичне сортування поранених;

здійснює забезпечення сил та підрозділів медичної служби лікарськими засобами, виробами медичного призначення, профілактичними засобами, препаратами крові тощо;

ізолює інфекційних хворих і контамінованих осіб, проводять їх санітарну обробку і деконтамінацію та надають екстрену медичну допомогу; організовують та здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд та контроль і протиепідемічні заходи під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

запроваджує медичні профілактичні заходи серед населення та особового складу підрозділів цивільного захисту;

створює резерв лікарських засобів та виробів медичного призначення для забезпечення заходів під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

збирає та аналізує статистичні дані щодо заходів з медичного забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

проводить постійну роботу з підвищення кваліфікації медичного персоналу системи екстреної медичної допомоги, організовують навчання та тренування підрозділів системи екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;

навчає немедичних працівників методам та навичкам надання домедичної допомоги у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

збирає, аналізує, узагальнює дані про медичну і санітарно-епідемічну обстановку, прогнозує її розвиток у районах виникнення надзвичайних ситуацій, осередках ураження (захворювання) та на прилеглих територіях, а також у місцях тимчасового розміщення евакуйованого населення;

3) служба зв’язку і оповіщення:

організовує взаємодію з центрами управління операторів телекомунікацій;

організовує та здійснює заходи щодо забезпечення стійкого функціонування технічних засобів автоматизованих систем централізованого оповіщення відповідного рівня;

здійснює оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій органів виконавчої влади, виконавчих органів рад, суб’єктів господарювання, що розташовані в прогнозованій зоні ураження або братимуть участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а також населення, яке проживає в прогнозованій зоні ураження, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі;

забезпечує:

функціонування у населених пунктах і місцях масового перебування людей сигнально-гучномовних пристроїв та електронних інформаційних табло для висвітлення інформації з питань цивільного захисту;

зв’язком сили цивільного захисту під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

надійним зв’язком органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, органи управління і сили цивільного захисту в умовах надзвичайних ситуацій;

визначає шкоду, заподіяну технічним засобам оповіщення внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій, потребу в матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також повного відновлення пошкоджених технічних засобів оповіщення;

організовує і проводить аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених технічних засобах оповіщення;

4) протипожежна служба:

проводить спеціальну розвідку в місцях виникнення (загрози виникнення) надзвичайних ситуацій, шляхів руху сил цивільного захисту та маршрутів евакуації;

проводить першочергові (невідкладні) роботи в осередках пожеж, їх гасіння, а також під час виникнення аварій, катастроф, стихійного лиха;

забезпечує органи управління і сили протипожежної служби необхідними матеріально-технічними засобами для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків у разі виникнення таких ситуацій;

визначає потребу в матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

координує дії з планування та здійснення організаційних та інженерно-технічних заходів щодо підвищення рівня протипожежного захисту об’єктів і територій;

5) служба охорони громадського порядку:

бере участь відповідно до компетенції у забезпеченні громадського порядку, безпеки дорожнього руху в зонах виникнення надзвичайних ситуацій та охороні майна, що залишилося без нагляду в таких зонах;

повідомляє відповідним державним органам і громадським об’єднанням про небезпечні події та надзвичайні ситуації;

надає допомогу органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у відселенні людей з місць, небезпечних для проживання, проведенні евакуації населення;

бере участь у здійсненні карантинних заходів під час епідемій та епізоотій;

визначає потребу в матеріальних ресурсах, необхідних для здійснення заходів з охорони громадського порядку.

11. Територіальні спеціалізовані служби цивільного захисту мають право на:

1) отримання від органу місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання інформації, необхідної для проведення робіт з цивільного захисту;

2) безперешкодний доступ на об’єкти суб’єктів господарювання та їх територію для виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

3) встановлення вимог щодо додержання заходів безпеки для всіх осіб, які перебувають у зоні надзвичайної ситуації.

12. Організаційну структуру територіальних спеціалізованих служб, кількість їх підрозділів визначають керівники органів, які утворили такі служби, з урахуванням техногенно-екологічної та природної обстановки, виробничих умов, функціонального призначення, обсягів виконання завдань із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, захисту населення і території у мирний час та особливий період, наявності та стану матеріально-технічної бази.

13. Органом управління територіальної спеціалізованої служби є орган місцевого самоврядування.

14. Територіальну спеціалізовану службу очолює керівник відповідного органу управління такої служби.

15. Функціонування та залучення територіальних спеціалізованих служб для проведення спеціальних робіт і заходів з цивільного захисту та їх забезпечення здійснюється згідно з Кодексом цивільного захисту України, Положенням про ланку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Дніпропетровської області в Слобожанській об’єднаній територіальній громаді від 20 квітня 2016 року у режимах повсякденного функціонування, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації та надзвичайного стану відповідно до основних завдань і заходів територіальної підсистеми. В особливий період спеціалізовані служби функціонують відповідно до зазначеного Кодексу, Плану цивільного захисту на особливий період та з урахуванням особливостей, що визначаються законами України “Про правовий режим воєнного стану”, “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, а також іншими нормативно-правовими актами.

Територіальні спеціалізовані служби відповідно до функціональної спрямованості оперативно підпорядковуються галузевим спеціалізованим службам у разі їх залучення на період здійснення заходів згідно з покладеними на них завданнями.

16. Облік працівників спеціалізованих служб, техніки та майна, якими такі служби укомплектовані, ведеться завчасно відповідним органом управління спеціалізованої служби за відповідними формами згідно з Табелем термінових та строкових донесень з питань цивільного захисту, затвердженим наказом Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 11.10.2014 №578 “Про Примірний табель термінових та строкових донесень з питань цивільного захисту” (зі змінами).

17. Підготовка спеціалізованих служб проводиться згідно з Порядком підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 443, Порядком здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
26.06.2013 № 444, Порядком проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 № 819, планом основних заходів цивільного захисту на рік.

Селищний голова        І.М. Камінський

Перелік спеціалізованих служб цивільного захисту ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Дніпропетровської області в Слобожанській об’єднаній територіальній громаді


з/п

Служба

Підприємства, установи та організації, що входять до складу служби

1

Комунально-технічна спеціалізована служба цивільного захисту

Комунальне підприємство «Керуюча компанія «Перспектива» Слобожанської селищної ради»

2

Медична спеціалізована служба цивільного захисту

Ювілейна АЗПСМ

Нижньодніпровський ФАП

Степнянська АЗПСМ

3

Спеціалізована служба цивільного захисту зв’язку і оповіщення

Уповноважена особа з Дніпропетровської філії

ПАТ «Укртелеком»: інженер з обслуговування засобів оповіщення – Лачугін Артем Анатолійович;

Головний спеціаліст із зв’язків з громадськістю та діяльністю засобів масової інформації – Гамасенко Роман Миколайович;

4

Протипожежна спеціалізована служба цивільного захисту

Дніпропетровський районний сектор головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області

5

Спеціалізована служба цивільного захисту охорони громадського порядку

Дніпропетровське відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області

27.07.2017
Положення про терито.docxОригiнал документа
пряма ссилка