Комісія ТЕБ та НС


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконкому

Слобожанської селищної ради

від 19.07.2017 р. № 194

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з питань

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

1. Слобожанська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі – місцева комісія) є постійно діючим органом, який утворюється виконавчим комітетом Слобожанської селищної ради для координації діяльності, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, пов’язаної із забезпеченням техногенно-екологічної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і реагування на них.

2. Місцева комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, розпорядженнями голови облдержадміністрації та райдержадміністрації цим Положенням.

3. Основними завданнями місцевої комісії є:

3.1. Координація дій органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, пов’язаних із:

1) функціонуванням ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Дніпропетровської області в Слобожанській селищній громаді (далі - місцева ланка);

2) здійсненням оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також населення про виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії в умовах такої ситуації;

3) залученням сил цивільного захисту до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, надання гуманітарної допомоги;

4) реалізацією вимог техногенної та пожежної безпеки;

5) навчанням населення діям у надзвичайній ситуації;

6) визначенням меж зони надзвичайної ситуації;

7) постійним прогнозуванням зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;

8) організацією робіт із локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, залученням для цього необхідних сил і засобів;

9) організацією та здійсненням:

заходів щодо життєзабезпечення населення, яке постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;

евакуації (у разі потреби);

радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;

забезпечення готовності місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту до дій в умовах надзвичайної ситуації та в особливий період;

безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;

10) інформуванням органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються;

11) забезпеченням:

живучості об’єктів економіки та управління району під час реагування на надзвичайну ситуацію;

стабільного функціонування об’єктів паливно-енергетичного комплексу під час виникнення надзвичайної ситуації, злагодженої роботи підприємств, установ та організацій для сталої і безперебійної роботи об’єктів газотранспортної та енергетичної систем району;

безпеки та сталої роботи транспортної інфраструктури, послуг поштового зв’язку та всіх видів електричного зв’язку;

санітарного та епідемічного благополуччя населення;

12) організацією та керівництвом за проведенням робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій об’єктового і місцевого рівня;

13) встановленням кількісних та якісних показників виведення з ладу транспортних засобів, промислових, громадських і житлових будинків та споруд, комунальних і енергетичних мереж, засобів зв’язку, магістральних газо-, нафто- або інших трубопроводів, залізничних вузлів, портів, мостів, шляхопроводів тощо.

3.2. Визначення шляхів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час:

1) функціонування місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту;

2) здійснення заходів щодо:

соціального захисту населення, яке постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;

медичного та біологічного захисту населення у разі виникнення надзвичайної ситуації;

3) порушення умов належного функціонування об’єктів інфраструктури та безпеки життєдіяльності населення, зокрема у сферах національної безпеки і оборони, енергетики, фінансів, соціального захисту, охорони здоров’я та навколишнього природного середовища;

3.3. Підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій під час реагування на надзвичайну ситуацію.

4. Місцева комісія відповідно до покладених на неї завдань:

4.1. У режимі повсякденної діяльності:

1) здійснює:

координацію діяльності органів місцевого самоврядування щодо розроблення та виконання цільових і науково-технічних програм, упровадження заходів у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки;

заходи із забезпечення захисту населення, сталого функціонування господарських об’єктів, зменшення можливих матеріальних втрат та збереження національної культурної спадщини у разі виникнення надзвичайної ситуації;

2) бере участь у розгляді питань щодо утворення або припинення діяльності підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, що використовують небезпечні технології (хімічні, радіаційні тощо);

3) сприяє проведенню гідрометеорологічних спостережень і прогнозів, розвитку державної системи моніторингу навколишнього природного середовища, системи цивільного захисту, форм контролю за функціонуванням потенційно небезпечних об’єктів;

4) координує здійснення заходів щодо профілактики та локалізації інфекційних захворювань, а також запобігання виникненню випадків масових харчових отруєнь населення;

4.2. У режимі підвищеної готовності:

1) здійснює заходи щодо активізації роботи з проведення спостереження та контролю за станом навколишнього природного середовища, перебігом епідемій і спалахами інфекційних захворювань, масовими харчовими отруєннями населення, обстановкою на потенційно небезпечних об’єктах і прилеглих до них територіях, прогнозування можливості виникнення надзвичайної ситуації та її масштабів;

2) організовує розроблення плану комплексних заходів стосовно захисту населення і територій у разі виникнення надзвичайної ситуації, забезпечення сталого функціонування господарських об’єктів;

3) забезпечує:

координацію заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації об’єктового і місцевого рівня;

стабільне виробництво, передачу, постачання і використання енергоносіїв під час виникнення надзвичайної ситуації підприємствами, установами та організаціями паливно-енергетичного комплексу;

4) готує пропозиції на предмет визначення джерел і порядку фінансування заходів реагування на надзвичайну ситуацію;

5) координує заходи щодо створення резерву засобів індивідуального захисту та матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків, визначає обсяги і порядок використання таких резервів.

4.3. У режимі надзвичайної ситуації:

1) забезпечує:

координацію, організацію робіт та взаємодію органів управління, сил та засобів місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, а також громадських організацій щодо надання допомоги населенню, яке постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;

здійснення заходів з метою соціального захисту населення, яке постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;

2) організовує:

роботу з локалізації або ліквідації надзвичайної ситуації об’єктового і місцевого рівня;

здійснення постійного контролю за станом навколишнього природного середовища на території, що зазнала впливу надзвичайної ситуації, обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;

3) залучає до виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації необхідні рятувальні, транспортні, будівельні, медичні та інші формування з використанням наявних матеріально-технічних, продовольчих та інших ресурсів і запасів;

4) вживає заходів, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у небезпечних районах;

5) встановлює межі зони, де виникла надзвичайна ситуація, та організовує визначення розміру шкоди, заподіяної суб’єктам господарювання і населенню внаслідок виникнення надзвичайної ситуації об’єктового та місцевого рівнів;

6) приймає рішення щодо попередньої класифікації надзвичайної ситуації за видом, класифікаційними ознаками та рівнем, забезпечує своєчасне подання до ДСНС зазначених матеріалів;

7) вивчає обставини, що склалися, та надає до селищної ради інформацію про вжиті заходи, причини виникнення та результати ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також пропозиції щодо подальших дій із запобігання її розвитку.

4.4. У режимі надзвичайного стану:

1) забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів управління та сил місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту з урахуванням особливостей, що визначаються згідно з вимогами законів України “Про правовий режим воєнного стану”, “Про правовий режим надзвичайного стану”, а також інших нормативно-правових актів;

2) здійснює заходи, необхідні для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров’я громадян, забезпечення функціонування органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

4.5. Проводить моніторинг стану виконання органами місцевого самоврядування покладених на них завдань.

4.6. Здійснює взаємодію з регіональним штабом з питань, пов’язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції.

5. Місцева комісія має право:

1) залучати:

у разі потреби в установленому законодавством порядку до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації об’єктового та місцевого рівня сили і засоби місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту;

до участі у своїй роботі представників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, розташованих на території Слобожанської територіальної громади (за погодженням з їх керівниками);

2) заслуховувати інформацію керівників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, розташованих на території Слобожанської територіальної громади, з питань, що належать до їх компетенції, і давати їм відповідні доручення;

3) одержувати від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, розташованих на території Слобожанської селищної ради, матеріали і документи, необхідні для вирішення питань, що належать до її компетенції;

4) розглядати матеріали розслідувань про причини і наслідки виникнення надзвичайної ситуації та вносити пропозиції щодо притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності посадових осіб, винних у її виникненні.

6. Головою місцевої комісії є голова селищної ради.

Роботою місцевої комісії керує її голова, а у разі відсутності голови – за його дорученням перший заступник голови та у разі відсутності першого заступника заступник голови.

Засідання місцевої комісії веде голова, а у разі його відсутності – перший заступник голови.

Посадовий склад місцевої комісії затверджується головою селищної ради на основі пропозицій виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій, розташованих на території Слобожанської селищної громади.

Персональний склад місцевої комісії затверджується головою місцевої комісії.

Голова місцевої комісії організовує її роботу за допомогою секретаріату.

7. Голова місцевої комісії має право:

1) залучати до роботи із запобігання виникненню надзвичайної ситуації або ліквідації її наслідків будь-які транспортні, рятувальні, відбудовні, медичні та інші сили і засоби відповідно до законодавства;

2) приймати в межах повноважень місцевої комісії рішення щодо реагування на надзвичайну ситуацію;

3) вносити пропозиції в межах законодавства щодо заохочення осіб, які зробили вагомий внесок у запобігання виникненню надзвичайної ситуації, ліквідацію її наслідків;

4) делегувати на період ліквідації наслідків надзвичайної ситуації свої повноваження заступникам голови місцевої Комісії.

8. Робочим органом місцевої комісії (секретаріатом), що забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань, а також контроль за виконанням її рішень, є відділ з питань комунальної власності, земельних відносин, архітектури та житлово-комунального господарства, благоустрою, інфраструктури та охорони навколишнього середовища.

9. Місцева комісія проводить засідання на постійній основі.

Рішення місцевої Комісії приймаються колегіально більш як двома третинами її складу. Член місцевої комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, прийняті місцевою комісією, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Рішення місцевої комісії оформляється протоколом, який підписується головою та відповідальним секретарем місцевої комісії.

10. Рішення місцевої комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов’язковими для виконання виконавчим комітетом, підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території Слобожанської територіальної громади.

11. За членами місцевої комісії на час виконання завдань зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.

12. Організація побутового забезпечення членів місцевої комісії, а також забезпечення їх спеціальним одягом, засобами індивідуального захисту під час роботи в зоні надзвичайної ситуації покладається на Слобожанську селищну раду.

13. Місцева комісія має бланк із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Склад

місцевої комісії Слобожанської територіальної громади

з питань техногенно-екологічної

безпеки та надзвичайних ситуацій

№ п/п

Прізвище, ім’я та по батькові

Посада працівника

1

Камінський

Іван Миколайович

Голова селищної ради, голова комісії

2

Потапова

Тетяна Анатоліївна

Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради, перший заступник голови комісії

3

Дейнеко

Олександр Володимирович

Начальник відділу надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та мобілізаційної роботи, відповідальний секретар

Члени комісії

4

Вусик

Світлана Миколаївна

Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради

5

Яремко

Тамара Яківна

Начальник відділу благоустрою та розвитку с. Степове

6

Ніколенко

Алла Павлівна

Начальник КП «Керуюча компанія «Перспектива»

7

Кононов

Володимир Іванович

Генеральний директор ПрАТ АВП «Содружество»

8

Кулік

Богдан Костянтинович

Голова правління ПрАТ «СПМК №90»

9

Шеремет

Микола Олександрович

Начальник відділу освіти

10

Корінна Євгенія Яківна

Староста с. Степове

11

Шерстюк

Ірина Олександрівна

Головний спеціаліст юридичного відділу

12

Мазур Олег Михайлович

т.в.о. начальника відділу з питань комунальної власності, земельних відносин, житлово-комунального господарства, інфраструктури, благоустрою та охорони навколишнього середовища

13

Бедрань Сергій Васильович

Начальник Дніпровського РС ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області (за згодою)

14

Представник Дніпровського відділення Дніпропетровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області (за згодою)

Секретар селищної ради (виконкому)  Л.В. Лагода

27.07.2017
194 - додаток №1 зат.docxОригiнал документа
пряма ссилка