Новини


Громадські обговорення заяви про визначення обсягу СЕО

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту генерального плану с. Степове Дніпровського району Дніпропетровської області, що розробляється на підставі рішення ХХХІ сесії VI скликання Степнянської сільської ради № 8-31-6 від 16.04.2015 р. «Про розроблення Генерального плану села Степове Дніпропетровського району Дніпропетровської області».

Замовник: Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області

Розробник: ДП «Науково-дослідний і проектний інститут містобудування» м. Київ.

Ознайомитись з заявою про визначення обсягу СЕО можливо на офіційному веб-сайті Слобожанської громади: www.slobozhanska-gromada.gov.ua, або за адресою: 52005, Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. Сухомлинського, 56-Б, кім. 202.

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» строк громадського обговорення заяви складає 15 діб з дня її оприлюднення. Подання зауважень та пропозицій з 16.08.2019 року по 02.09.2019 року.

Відповідальна особа – Сакун Світлана Василівна

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки генерального плану

с. Степове Дніпровського району Дніпропетровської області

Замовник СЕО та виконавець

Замовником проекту є виконавчий комітет Слобожанської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області (Україна, 52005, Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. Сухомлинського, 56-Б)

Виконавець – ДП "НДПІ містобудування" (Україна, 01133, Київ-33, бул. Лесі Українки, 26А).

Вид та основні цілі документу державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Генеральний план села є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту, що розробляється на виконання статті 17 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”. Генеральний план села розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. Склад та зміст генерального плану визначається ДБН Б.1.1-15:2012 “Склад та зміст генерального плану населеного пункту”. Рішення генерального плану мають відповідати вимогам ДБН Б.2.2-12:2018 “Планування і забудова територій”, а також широкого кола інших державних будівельних норм та державних стандартів України.

Завданнями генерального плану населеного пункту є:

- визначення основних принципів і напрямків планувальної організації та функціонального призначення території;

- формування системи громадського обслуговування населення;

- організація вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою;

- організація цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів;

- визначення основних принципів охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини;

- визначення послідовності реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

Генеральний план села розробляється відповідно до розвитку рішень генеральної схеми планування території України та схеми планування території Дніпропетровської області. У свою чергу рішення генерального плану є основою для розроблення плану зонування території населеного пункту та надалі деталізуються й уточнюються у детальних планах територій. При розроблені генерального плану враховуються також стратегії і програми економічного, екологічного, соціального розвитку, наявна чинна проектна документація, спеціалізовані схеми, проекти і програми що діють в населеному пункту.

Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Розроблення генерального плану села Степове передбачає формування проектних рішень на всю територію села. Проектні рішення генерального плану охоплюють усі види діяльності, які провадяться або провадження яких заплановане в перспективі на території села. Окремі види діяльності відносяться до таких, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля. Генеральний план визначає існуюче та перспективне функціональне призначення території. Генеральний план обґрунтовує необхідність зміни функціонального призначення території, в разі встановленої потреби, що виникає на підставі аналізу техніко-економічних показників існуючого використання території, демографічного прогнозу та потреб територіального розвитку населеного пункту. Проектні рішення архітектурно-планувальної організації та потреби територіального розвитку села обумовлюються в тому числі завданням на розроблення генерального плану, державними інтересами. Одночасно генеральний план не змінює існуюче функціональне використання окремих земельних ділянок та їх категорій, а лише створює умови для наступної такої зміни на підставі "Плану зонування території". Таким чином генеральний план визначає територіальні (просторові) умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, в частині дотримання планувальних обмежень (санітарно-захисних зон, охоронних зон), а також в частині дотримання режимів господарської діяльності в їх межах, які визначені законодавством України та низкою нормативно-правових актів та у сфері забезпечення норм санітарної гігієни та охорони навколишнього природного середовища на території населених пунктів.

Визначення обсягу СЕО

Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території села, зокрема:

-забруднення атмосферного повітря населеного пункту від функціонування промислових підприємств та автотранспорту;

-забруднення поверхневих та підземних вод населеного пункту внаслідок скидання неочищених або недостатньо очищених стоків, що пов’язано з незадовільним станом очисних споруд, фізичним та моральним зносом водопровідно-каналізаційних систем, недостатнім фінансуванням їх утримання, ремонту і реконструкції;

-недостатні обсяги утилізації відходів, відсутність обладнаних належним чином полігонів для захоронення відходів і, як наслідок, забруднення території (с/г земель, водоохоронних зон водних об’єктів) промисловими та побутовими відходами;

- не вирішене питання закриття та упорядкування існуючих кладовищ, що не мають витриманої СЗЗ до житлової забудови;

-високий рівень шуму на вулицях населеного пункту, відсутність контролю щодо організації допустимих рівнів шуму для безпеки проживання населення, відсутність протишумового озеленення та протишумових екранів;

-низький рівень озеленення території населеного пункту, недотримання норм щодо збереження ландшафтного різноманіття при будівництві, відсутність захисних протиерозійних споруд та моніторингу екологічних норм пестицидного навантаження;

-питання організації санітарно-захисної зони ПСП "Сігма" (свинокомплекс на 11210 голів) відповідно до вимог діючого природоохоронного законодавства, дотримання екологічних норм щодо утилізації відходів м’ясного виробництва, очищення стоків, недопускання забруднення ґрунту, організації відведення дощових вод з підприємства;

-низький рівень благоустрою села, майже повна відсутність місць для рекреації мешканців населеного пункту, необхідність в організації пляжів та паркових зон;

Цілі охорони довкілля

При визначенні сфер охоплення СЕО, основних екологічних проблем, цілей охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, що мають відношення до проекту генерального плану села Степове, були розглянуті стратегічні цілі та завдання щодо виявлених проблем в інших актах законодавства. Окрім програм, зазначених у розділі "Вид та основні цілі документу державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування", були використані наступні документи:

Дніпропетровською обласною комплексною програмою екологічної безпеки та запобіганням змінам клімату на 2016-2025 роки,

Програма охорони навколишнього природного середовища Дніпровського району на 2017-2021 роки.

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища";

Закон України "Про охорону атмосферного повітря";

Закон України "Про загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки";

Закон України "Про екологічну мережу України";

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення";

Закон України "Про тваринний світ";

Закон України "Про рослинний світ";

Закон України "Про природно-заповідний фонд України";

Закон України "Про мисливське господарство та полювання";

Закон України «Про основні засади державної екологічної політики на період до 2020 року»;

Закон України «Про екологічну експертизу»;

Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

Земельний кодекс України;

Водний кодекс України;

Цілі охорони довкілля відносно виявлених екологічних проблем території

Сфери охорони довкілля

Основні виявленні проблеми, пов’язані з проектом ДДП

Стратегічні цілі інших актів законодавства, які мають відношення до виявлених програм

Атмосферне повітря

Забруднення атмосферного повітря від функціонування промислових підприємств та автотранспорту

Розробка рекомендацій щодо обґрунтування обсягу викидів від промислових підприємств.

Моніторинг забруднення приземного шару атмосферного повітря в районах зовнішніх автомагістралей.

Оновлення рухомого складу автотранспорту, повний перехід на газове паливо або електричні двигуни.

Проведення ремонтно-будівельних робіт вулиць і доріг, поліпшення якості дорожнього покриття.

Поверхневі та підземні

вод

Скидання неочищених або недостатньо очищених стоків в поверхневі води та їх інфільтрація в підземні води

Контроль хіміко-бактеріологічних показників води, призначеної для споживання.

Будівництво мереж централізованого водопостачання та каналізації зі 100% охопленням житлової забудови.

Заборона використання питних вод в технічних цілях, ліквідація непродуктивних витрат води, запровадження водозберiгаючих технологій.

Впровадження контролю скидів виробничих стічних вод за показниками якості у каналізаційну мережу.

Будівництво мереж дощової каналізації.

Проведення комплексу інженерно-технічних заходів з санітарного оздоровлення та упорядкування ставків.

Виявлення та ліквідація джерел хімічного забруднення підземних вод.

Ґрунти

Забруднення ґрунтів пестицидами, солями важких металів, нафтопродуктами

Контроль щодо внесення добрив на сільськогосподарських угіддях.

Геохімічне обстеження села та рекультивація ділянок з підвищеним вмістом забруднюючих речовин.

Недопущення інфільтрації забруднених вод через ґрунтову товщу.

Обов’язкове водовідведення вздовж автомобільних доріг і очищення дорожніх стоків.

Біорізноманіття

Екологічно незбалансоване природокористування зменшення площі природних екосистем, забудова прибережних захисних смуг

Максимальне збереження природних екосистем при будівництві та інших видах господарської діяльності.

Сезонна заборона полювання та рибальства, збереження та розширення пам’яток природи.

Упорядкування меж прибережних захисних зон, проведення благоустрою в їх межах.

Поводження з відходами

Недостатні обсяги утилізації відходів, відсутність обладнаних належним чином полігонів для захоронення відходів

Розроблення спеціалізованої схеми санітарного очищення.

Запровадження безконтейнерної системи збору твердих побутових відходів в приватному секторі.

Впровадження поточного обліку збору та вивезення місцевих відходів. Паспортизація об’єктів зберігання або видалення відходів.

Виконання комплексу робіт по інженерній підготовці території.

Боротьба з акустичним дискомфортом

Відсутність контролю щодо організації допустимих рівнів шуму для безпеки проживання населення, відсутність протишумового озеленення

Застосування транспортних засобів із мінімальним рівнем шуму.

Проведення ремонтно-будівельних робіт вулиць і доріг, поліпшення якості дорожнього покриття.

Створення придорожніх захисних зелених насаджень та дотримання правил землекористування в межах захисних смуг доріг з дотриманням санітарних розривів.

Від вуличної мережі на вільних територіях і на ділянках нового освоєння організація протишумового озеленення відповідно вимог ДСН 173-96 (п.5.25).

Охорона ландшафту та здоров’я людини

Вплив відходів виробничої діяльності підприємств на здоров’я населення, упорядкування СЗЗ ПСП "Сігма", відсутність благоустрою та рекреаційних зон

Упорядкування розміщення виробничих будівель території свинокомплексу ПСП «Сігма» для зменшення південної межі санітарно-захисної зони.

Проведення інвентаризації зелених насаджень у відповідності з «Правилами утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів».

Формування локальних місць рекреаційного використання з їх благоустроєм та ландшафтною організацією.

Розчищення акваторії річок та їх заплав.

Влаштування лісопарку у центральній частині села.

Закриття та упорядкування існуючих кладовищ, що не мають витриманої СЗЗ до житлової забудови, відведення ділянок нових кладовищ за межами сельбищної території з дотриманням санітарних розривів.

Перелік та обсяг інформації

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

- доповідь про стан довкілля;

- статистичну інформацію;

- лабораторні дослідження стану довкілля;

- дані моніторингу стану довкілля;

- пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

Розгляд ймовірних екологічних наслідків

Серед основних факторів впливу, пов’язаних із виконанням генерального плану села, наступні:

- встановлення очисних споруд на промислових підприємствах дозволить знизити рівні забруднення поверхневих та підземних вод, влаштування дощової каналізації та її ЛОС дозволить знизити рівень забруднення ґрунтів та гідрологічних об’єктів;

- проведення геохімічного обстеження території села надасть змогу виявити найбільш забруднені ділянки ґрунтів, які повинні бути рекультивовані для забезпечення нормативного санітарно-гігієнічного стану території;

- контроль над застосуванням пестицидів та іншої сільськогосподарської хімії попередить забруднення ґрунтів та підземних вод населеного пункту;

- максимальне збереження природних екосистем при будівництві, сезонна заборона полювання та рибальства, упорядкування меж прибережних захисних зон буде сприяти зростанню чисельності різноманітних видів флори та фауни, сприяти озелененню населеного пункту та сприяти оздоровленню місцевих мешканців;

- заходи, спрямовані на організацію полігонів ТПВ, сортування сміття, запровадження безконтейнерної системи збору сміття буде сприяти санітарному очищенню території, оздоровленню усіх компонентів природного середовища, зупинить забруднення ґрунту, підземних водоносних горизонтів та атмосферного повітря;

- оновлення рухомого складу автотранспорту, перехід на електричні двигуни та газове паливо, активне антишумове озеленення буде сприяти покращенню акустичних умов території, позитивно вплине на стан здоров'я мешканців та стан атмосферного повітря населеного пункту;

- організація СЗЗ промислових підприємств, закриття та упорядкування існуючих кладовищ, що не мають витриманої СЗЗ до житлової забудови – запорука безпечного проживання населення та збереження їх здоров’я. Розчищення акваторій та заплав річок, організація пляжів, лісопаркових зон, загальний благоустрій території буде сприяти оздоровленню мешканців села та позитивно вплине на екологічний стан абсолютно всіх компонентів природного середовища.

Розгляд альтернатив

У контексті СЕО генерального плану с. Степове Дніпровського району Дніпропетровської області з метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків передбачається розглянути варіант "нульовий", без впровадження проектних змін.

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Предметом стратегічної екологічної оцінки є проектні рішення генерального плану населеного пункту, їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення. З огляду на стратегічний характер такого виду документації як генеральний план, ключове значення у виконанні стратегічної екологічної оцінки проекту такого документу мають методи стратегічного аналізу. Насамперед, буде застосований аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зв’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень генерального плану. Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність рішень генерального плану загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування. Оцінка кумулятивних ефектів дозволить оцінити як сукупний вплив кількох об’єктів, так і накладений вплив минулих, поточних, а також проектних чинників. Комплекс методів проведення стратегічної екологічної оцінки проекту генерального плану села Степове може бути розширений та поглиблений в залежності від методологічного досвіду розробників стратегічної екологічної оцінки.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

У ході виконання стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути доцільність запровадження заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації проектних рішень генерального плану села Степове на довкілля та стан здоров’я населення, які мають успішні приклади впровадження в інших населених пунктах України або світу, у першу чергу щодо:

– оптимізації функціонально-планувальної організації виробничо-комунальних територій та забезпечення їх санітарно-гігієнічної сумісності з житловою та громадською забудовою, дотримання нормативних санітарно-захисних зон та відстаней від промислових, комунальних, транспортних та інших об’єктів, що є джерелами забруднення навколишнього середовища;

– вдосконалення та подальшого розвитку транспортної мережі села з урахуванням необхідності забезпечення протишумового захисту та дотримання нормативних санітарних розривів;

– розширення мережі зелених насаджень загального та обмеженого користування з урахуванням нормативних показників, формування зелених насаджень спеціального призначення;

– налагодження ефективної системи санітарного очищення території населеного пункту;

– проведення реконструкції головних споруд та мереж комунальних систем тепло-, електропостачання, водопостачання і шляхом впровадження новітніх енергоефективних технологій;

Окрім того, повинні бути враховані затверджені заходи, визначені законодавством та нормативно-правовими актами, щодо запобігання, зменшення та пом’якшення негативних впливів на довкілля та стан здоров’я населення.

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається статтею 11 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку”. Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається змістом та характером проектних рішень генерального плану з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання. Розділ «Охорона навколишнього природного середовища» в обсязі звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту є невід’ємною складовою генерального плану.

Обласні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та реалізують державну політику у сфері охорони здоров’я (відповідні підрозділи з питань охорони навколишнього природного середовища та з питань охорони здоров’я), у межах своєї компетенції надають у письмовій формі свої зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки у строк, що не перевищує 15 днів з дня отримання такої заяви. За відсутності письмових зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку замовник самостійно визначає обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Орган, до якого подаються зауваження, пропозиції та строки їх подання

Слобожанська селищна рада Дніпровського району Дніпропетровської області (Україна, 52005, Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. Сухомлинського, 56-Б).

Сайт Слобожанської громади:www.slobozhanska-gromada.gov.ua

Електронна пошта:vykonkom@slobozhanska-gromada.gov.ua

Громадська приймальня: (056) 719-91-52.

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» строк подання складає 15 діб.

09.08.2019