Новини


Інформуює юридична служба. Зміни до Законодавства

Уряд убезпечив учасників конкурсів на право оренди державного майна від недобросовісної конкуренції.

Зокрема, внесено зміни до Порядку проведення відповідного конкурсу. Постановою запроваджено сплату гарантійного внеску або можливість надання банківської гарантії на відповідну суму для всіх учасників конкурсу на право оренди державного майна як своєрідний запобіжник проти участі в конкурсі недобросовісних учасників, діяльність яких спрямована на зрив такого конкурсу. Внесок буде повернутий усім допущеним до конкурсу учасникам, які не стали переможцями. Переможцю конкурсу гарантійний внесок зараховуватиметься в рахунок майбутніх платежів з орендної плати. У свою чергу недобросовісним учасникам гарантійний внесок не повертатиметься та буде спрямований до Державного бюджету України. Також запроваджується можливість авансового платежу в розмірі не менше шести місячних орендних плат.

Герб України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 листопада 2017 р. № 886

Київ

Про внесення змін до Порядку проведення
конкурсу на право оренди державного майна

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. № 906 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 67, ст. 2567; 2015 р., № 40, ст. 1213; 2016 р., № 99, ст. 3231), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України                                                   В. ГРОЙСМАН

Інд. 25


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 листопада 2017 р. № 886

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку проведення конкурсу 
на право оренди державного майна

1. Пункт 4 після абзацу четвертого доповнити новими абзацами такого змісту:

“розмір гарантійного внеску, який становить шість стартових орендних плат. Гарантійний внесок може бути здійснений шляхом перерахування коштів на визначений в оголошенні про конкурс рахунок або шляхом надання банківської гарантії. При цьому банківська гарантія надається у вигляді безвідкличного резервного банківського акредитива (гарантії), який видається банком з кредитним рейтингом інвестиційного рівня або банком, акціонер якого володіє в ньому контрольним пакетом акцій (материнська компанія) і має кредитний рейтинг інвестиційного рівня. Під “інвестиційним рівнем” для цілей цього Порядку розуміють оцінку кредитного ризику банку або акціонера, що володіє в ньому контрольним пакетом акцій (материнська компанія), довгострокові незабезпечені облігації яких мають достатній рівень кредитоспроможності на рівні “ВВВ” або вище згідно з міжнародною рейтинговою шкалою, визнаною міжнародними рейтинговими агентствами, і які не мають на дату проведення конкурсу судових процесів з державним органом приватизації або будь-яким іншим органом державної влади України (далі — гарантійний внесок);

реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску);”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий — дев’ятий вважати відповідно абзацами сьомим — одинадцятим.

2. Пункт 5 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

“внесення протягом 10 робочих днів від дати укладення договору оренди плати не менш як за шість місяців. Період, за який вноситься плата, встановлюється за пропозицією уповноваженого органу управління;”.

У зв’язку з цим абзаци сьомий — п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами восьмим — шістнадцятим.

3. У пункті 7:

1) підпункт 1 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

“документи, які підтверджують гарантійний внесок;”.

У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;

2) абзац четвертий підпункту 2 викласти в такій редакції:

“- засвідчені в установленому порядку копії установчих документів;”.

4. У пункті 18:

1) перше і друге речення абзацу першого викласти в такій редакції: “Подані претендентами матеріали розглядаються на засіданнях комісії до проведення конкурсу з метою формування списків його учасників та осіб, не допущених до конкурсу. Зазначені списки затверджуються наказом орендодавця.”;

2) доповнити пункт після абзацу першого новими абзацами такого змісту:

“У разі коли претендента не допущено до участі в конкурсі, гарантійний внесок, який визначений абзацом п’ятим пунктом 4 цього Порядку, підлягає поверненню протягом 10 календарних днів з дня затвердження списку учасників.

Якщо матеріали відкликані претендентом після останнього дня строку для їх подання, сплачений гарантійний внесок не повертається.”.

У зв’язку з цим абзаци другий — сьомий вважати відповідно абзацами четвертим — дев’ятим.

5. У першому реченні пункту 32 слова “відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди або порушення ним” замінити словом “порушення”.

6. Доповнити Порядок пунктами 341 і 342 такого змісту:

“341. Новий переможець конкурсу, визначений в порядку, встановленому пунктами 32—34 цього Порядку, або уповноважена ним особа протягом п’яти робочих днів після отримання проекту договору особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди.

342. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами цього Порядку.

У разі порушення переможцем конкурсу строку, зазначеного у пункті 30 цього Порядку, сплачений ним гарантійний внесок не повертається.

У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорціями її розподілу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786.”.

7. Пункт 35 доповнити абзацом такого змісту:

“У разі скасування конкурсу гарантійні внески повертаються всім учасникам конкурсу.”.

Урядом затверджено постанову Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117", що забезпечить проведення попередньої оплати на придбання обладнання, програмного забезпечення, послуг з їх встановлення та налаштування, послуг з адаптації системи обслуговування бюджетів "Є-Казна" з метою реалізації централізованої моделі казначейського обслуговування рахунків за надходженнями для Казначейства. Використовуючи систему дистанційного обслуговування "Клієнт казначейства - Казначейство" та централізовану модель виконання дохідної частини, місцеві бюджети отримають можливість відслідковувати стан надходжень до бюджету в режимі реального часу без відвідування органу Казначейства.

Герб України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 грудня 2017 р. № 908

Київ

Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України 
від 23 квітня 2014 р. № 117

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916; 2015 р., № 22, ст. 603, № 55, ст. 1794, № 96, ст. 3293; 2016 р., № 9, ст. 412, № 23, ст. 901, № 89, ст. 2918; 2017 р., № 2, ст. 40, № 76, ст. 2332) — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 877, такі зміни:

підпункт 3 пункту 1 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

“обладнання, програмного забезпечення, послуг з їх встановлення та налаштування, послуг з адаптації єдиної платформи системи обслуговування бюджетів автоматизованої системи “Є-Казна” з метою реалізації централізованої моделі казначейського обслуговування рахунків за надходженнями для Державної казначейської служби;”.

У зв’язку з цим абзаци сьомий — двадцятий вважати відповідно абзацами восьмим — двадцять першим;

абзац перший пункту 2 після слів “виготовлення проектно-кошторисної документації” доповнити словами “, обладнання, програмного забезпечення, послуг з їх встановлення та налаштування, послуг з адаптації єдиної платформи системи обслуговування бюджетів автоматизованої системи “Є-Казна” з метою реалізації централізованої моделі казначейського обслуговування рахунків за надходженнями для Державної казначейської служби ”.

Прем’єр-міністр України                                                   В. ГРОЙСМАН

Урядом прийнято рішення, спрямоване на зменшення ризиків потрапляння дітей в інтернатні заклади та забезпечення житлом осіб із числа дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування. Затверджено Порядок та умови надання у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації. Реалізація акта сприятиме зменшенню ризиків потрапляння дітей в інтернатні заклади, влаштуванню їх до дитячих будинків сімейного типу, малих групових будинків, забезпеченню можливостей для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у віці від 12 років, які практично не мають шансів бути влаштованими в сім'ю, виховуватися в умовах, наближених до сімейних, а також забезпеченню соціальної підтримки осіб із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, після досягнення ними повноліття.

Герб України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 листопада 2017 р. № 877

Київ

Про затвердження Порядку та умов надання у 2017 році 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих 
групових будинків, будинків підтриманого проживання, 
будівництво/придбання житла для дитячих будинків 
сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, 
виготовлення проектно-кошторисної документації

Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок та умови надання у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації, що додаються.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України                                                             В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 15 листопада 2017 р. № 877

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання у 2017 році субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/ 
реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого 
проживання, будівництво/придбання житла для дитячих 
будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 
числа, виготовлення проектно-кошторисної документації

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/ капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації (далі — субвенція).

2. Головним розпорядником субвенції та відповідальним за виконання бюджетної програми є Мінсоцполітики.

3. Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства.

4. Субвенція спрямовується на:

будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинківпідтриманого проживання для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;

будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу;

будівництво/придбання соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;

виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво/ капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.

5. Умовами надання субвенції є:

максимальне влаштування дітей до дитячих будинків сімейного типу, малих групових будинків, будинків підтриманого проживання;

проведення за рахунок коштів місцевого бюджету подальшого ремонту та облаштування збудованого/відремонтованого/реконструйованого житла, призначеного для малих групових будинків і будинків підтриманого проживання, збудованого/придбаного житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;

відведення органами місцевого самоврядування земельних ділянок під забудову;

відшкодування в разі перевищення граничної вартості будівництва/ капітального ремонту/реконструкції малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництва/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа додаткових видатків за рахунок коштів місцевих бюджетів, благодійних пожертв від юридичних і фізичних осіб та інших джерел, не заборонених законодавством;

взяття органами місцевого самоврядування на баланс збудованих/ придбаних  об’єктів нерухомості для проживання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;

перебування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 16 до 18 років, а також осіб з їх числа віком від 18 до 23 років на соціальному квартирному обліку або обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у разі будівництва/придбання соціального житла для такої категорії дітей, осіб з їх числа;

наявність рішення про створення малих групових будинків і будинків підтриманого проживання (тільки для закладів таких типів).

6. Для прийняття рішень щодо визначення напрямів та об’єктів, на які буде спрямовано субвенцію, за розпорядженням голови обласної, Київської міської держадміністрації утворюється відповідна комісія, яка є  консультативно-дорадчим органом, затверджується положення про комісію та її склад.

7. Головою комісії є заступник голови обласної, Київської міської держадміністрації, заступником голови комісії — начальник служби у справах дітей держадміністрації.

До складу комісії входять представники структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, фінансів, освіти, житлово-комунального господарства, а також представники юридичної служби обласної, Київської міської держадміністрації, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, уповноваженого представника громадськості та інших установ.

8. Районні, районні у м. Києві держадміністрації, виконавчі органи міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом і перспективним планом формування територій громад, протягом десяти календарних днів подають комісії пропозиції щодо обсягів субвенції за напрямами, визначеними в пункті 4 цих Порядку та умов, і такі документи:

для придбання житла для дитячого будинку сімейного типу та соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа:

- акт обстеження житлового об’єкта, в якому зазначається інформація про технічний стан, наявність комунікацій, вартість об’єкта, придатність для проживання у ньому дітей;

- фотографії житлового об’єкта;

- правовстановлюючі документи на житловий об’єкт;

- технічну документацію на житловий об’єкт, введений в експлуатацію в установленому законодавством порядку;

- документи, які підтверджують відсутність заборон, арештів, іпотек, відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”;

- довідку з місця проживання щодо зареєстрованих осіб у житловому об’єкті, який купується;

- письмову згоду батьків-вихователів на проживання в житловому об’єкті (тільки для придбання житла для дитячого будинку сімейного типу);

для будівництва малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, дитячого будинку сімейного типу та соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа:

- проектно-кошторисну документацію на будівництво;

- правовстановлюючі документи на земельну ділянку;

для капітального ремонту/реконструкції малих групових будинків, будинків підтриманого проживання:

- проектні пропозиції та інформацію про кошторисну вартість реконструкції, капітального ремонту житлового об’єкта;

- акт обстеження житлового об’єкта, в якому зазначається інформація про технічний стан, наявність комунікацій, вартість об’єкта, придатність для проживання у ньому дітей;

- правовстановлюючі документи на житловий об’єкт;

- технічну документацію на житловий об’єкт, введений в експлуатацію в установленому законодавством порядку;

- документи, які підтверджують відсутність заборон, арештів, іпотек, відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”;

- фотографії житлового об’єкта.

Крім зазначених документів, комісії подається інформація про:

віддаленість об’єкта від інфраструктури соціального спрямування, у тому числі освітніх і медичних закладів;

кількість вихованців, які перебувають у закладах інституційного догляду та виховання дітей відповідної територіальної громади та можуть бути влаштовані до дитячих будинків сімейного типу, переведені до малих групових будинків;

кількість випускників закладів інституційного догляду та виховання дітей відповідної територіальної громади, які можуть бути влаштовані до будинків підтриманого проживання або яким буде надано соціальне житло;

кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у відповідній територіальній громаді, які перебувають у притулках для дітей, центрах соціально-психологічної реабілітації дітей, центрах соціальної підтримки дітей та сімей;

кількість потенційних кандидатів у батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу;

кількість прийомних сімей, які можуть бути переведені в дитячий будинок сімейного типу за умови довлаштування не менше ніж п’яти дітей;

згоду батьків-вихователів на проживання в придбаному житлі;

перебування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 16 до 18 років, а також осіб з їх числа віком від 18 до 23 років на соціальному квартирному обліку або обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

9. Комісія протягом п’яти днів розглядає пропозиції і документи, подані відповідно до пункту 8 цих Порядку та умов, і приймає рішення стосовно розподілу субвенції за напрямами та між бюджетами міст обласного значення, районними бюджетами та бюджетами об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, яке оформляється протоколом і підписується всіма членами комісії, та подає його обласній, Київській міській держадміністрації.

10. У разі необхідності уточнення пропозицій стосовно напрямів та об’єктів, на які буде спрямовано субвенцію, їх розгляд здійснюється відповідно до пунктів 8—9 цих Порядку та умов.

11. Обласні, Київська міська держадміністрації розподіляють субвенцію між бюджетами міст обласного значення, районними бюджетами та бюджетами об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом і перспективним планом формування територій громад, за напрямами, визначеними пунктом 4 цих Порядку та умов, та об’єктами відповідно до поданих комісією пропозицій.

12. Гранична вартість будівництва/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу визначається з розрахунку на десять дітей (у тому числі рідних) і двох батьків-вихователів з урахуванням таких нормативів:

1) 13,65 кв. метра жилої площі на кожну рідну дитину, дитину-вихованця та кожного з батьків-вихователів;

2) 17 кв. метрів загальної нежилої площі на сім’ю з урахуванням вимог державних будівельних норм ДБН В.2.2-15-2005 “Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення”;

3) додатково 10 кв. метрів жилої площі на кожну дитину з інвалідністю;

4) опосередкована вартість спорудження 1 кв. метра загальної площі житла в населеному пункті, де будується або буде придбано дитячий будинок сімейного типу, яка визначається Мінрегіоном на відповідний період згідно з Порядком визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затвердженим наказом Держбуду від 27 вересня 2005 р. № 174.

Для мм. Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова гранична вартість житла для дитячих будинків сімейного типу не може перевищувати опосередкованої вартості спорудження житла, збільшеної в 1,75 раза, для міст — обласних центрів, а також міст обласного значення з населенням понад 300 тис. осіб — у 1,5 раза, для міст обласного значення з населенням від 100 тис. до 300 тис. осіб — у 1,25 раза;

5) витрат, пов’язаних з купівлею, оформленням права власності на житло та сплатою передбачених законодавством податків, зборів, платежів.

Гранична вартість будівництва/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу визначається за такою формулою:

ГВЖ = (13,65 × Nс + 17 + (10 × Nі)) × Ов × Км + ПЗ,

де   Nс — кількість дітей разом із батьками-вихователями;

Nі — кількість дітей з інвалідністю;

Ов — опосередкована вартість (гривень) спорудження 1 кв. метра загальної площі житла для населеного пункту, в якому будується або буде придбано дитячий будинок сімейного типу;

Км — коефіцієнт збільшення граничної вартості 1 кв. метра загальної площі житла для міст, визначених в абзаці другому підпункту 4 цього пункту;

ПЗ — витрати (гривень), пов’язані з купівлею, оформленням права власності на житло та сплатою передбачених законодавством податків, зборів, платежів.

Під час купівлі житла для дитячих будинків сімейного типу враховуються витрати на придбання земельної ділянки.

13. Гранична вартість будівництва/придбання соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа визначається з урахуванням таких нормативів:

для проживання у соціальних гуртожитках — не менше ніж 6 кв. метрів житлової площі на одну особу;

у квартирах, садибних (одноквартирних) будинках із житлового фонду соціального призначення — 31,5 кв. метра загальної площі на одну особу;

додатково 10 кв. метрів жилої площі на кожну особу з інвалідністю з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.

Опосередкована вартість спорудження 1 кв. метра загальної площі житла в населеному пункті, де будується або буде придбано соціальне житло для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, визначається Мінрегіоном на відповідний період згідно з Порядком визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затвердженим наказом Держбуду від 27 вересня 2005 р. № 174.

Для мм. Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова гранична вартість соціального житла не може перевищувати опосередкованої вартості спорудження житла, збільшеної в 1,75 раза, для міст — обласних центрів, а також міст обласного значення з населенням понад 300 тис. осіб — у 1,5 раза, для міст обласного значення з населенням від 100 тис. до 300 тис. осіб — у 1,25 раза.

Соціальне житло, що збудоване/придбане для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, належить до житлового фонду соціального призначення відповідно до Закону України “Про житловий фонд соціального призначення”.

14. Будівництво/капітальний ремонт/реконструкція малих групових будинків, будинківпідтриманого проживання здійснюється з урахуванням:

Державних санітарних норм та правил “Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів”, затверджених наказом МОЗ від 20 лютого 2013 р. № 144;

пункту 4.9 Національного стандарту “Правила визначення вартості будівництва” (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013);

площі приміщень малого групового будинку на 10 дітей, зокрема:

- будинку (загальна площа) — 241—260 кв. метрів;

- роздягальні — 18 кв. метрів;

- обіднього залу — 16 кв. метрів;

- кімнати для відпочинку та дозвілля — 36 кв. метрів;

- кімнати для приготування уроків — 36 кв. метрів;

- п’яти спальних кімнат – 15 кв. метрів кожна (з розрахунку розміщення по двоє дітей у кімнаті, у разі, коли діти є рідними братами/сестрами, — по три особи);

- двох ванно-душових приміщень (загальна площа) — 8 кв. метрів;

- двох санвузлів (загальна площа) — 8 кв. метрів;

- кімнати для вихователів — 9 кв. метрів;

- пральні, кімнати для сушіння одягу та взуття — 4 кв. метри;

- кімнати для зберігання сезонного одягу та взуття (інвентарної) — 15 кв. метрів;

державних будівельних норм ДБН В 2.2-9-99 “Громадські будинки та споруди. Основні положення”;

державних будівельних норм ДБН В.2.2-15-2005 “Житлові будинки. Основні положення”;

державних будівельних норм ДБН В.2.2-17-2007 “Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення”.

15. Проектна документація для будівництва об’єктів готується відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674).

Титули об’єктів будівництва затверджуються відповідно до Порядку затвердження титулів об’єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. № 995 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17; 2015 р., № 97, ст. 3320).

16. Видатки, пов’язані з фінансуванням за рахунок субвенції об’єктів капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374), Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 “Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359; 2015 р., № 78, ст. 2599), і постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916).

17. Нецільове використання придбаних/збудованих/відремонтованих/реконструйованих житлових об’єктів, а також їх відчуження забороняється.

Усі придбані/збудовані/відремонтовані/реконструйовані житлові об’єкти повинні відповідати вимогам державних будівельних норм ДБН В.2.2-15-2005 “Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення”, ДБН В.2.2-17-2007 “Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення”.

18. Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється в установленому законом порядку.

19. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні та необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням субвенції, здійснюються в установленому законодавством порядку.

20. Казначейство:

перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого Мінфіном;

інформує щомісяця до 25 числа головного розпорядника субвенції та Мінфін про обсяги перерахування субвенції та касові видатки в розрізі місцевих бюджетів, а також об’єктів і напрямів, що фінансуються за її рахунок.

21. Обласні, Київська міська держадміністрації подають щомісяця до 15 числа головному розпоряднику субвенції звіт про її використання за встановленою ним формою.

22. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим та ефективним використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

05.12.2017