Прес-блок


Допрофільна освіта

Проектування, планування власної діяльності - це процес особистісний, який ностный, который не выносит принуждения и формального отношения, не может не виносить примусу і формального ставлення, не може здійснюватися без бажання і інтересу. В связи с этим среди задач развивающегося

осуществляться без желания и интереса.У зв'язку із цим серед завдань розвитку ученика существенную роль играет целенаправленная работа по выработке у него учня істотну роль відіграє цілеспрямована робота з формування в нього собственных жизненных стратегий, ориентированных на благополучие, успех и са-власних життєвих стратегій, орієнтованих на благополуччя, успіх і самореализацию.мореалізацію.

Модульна Модель организации предпрофильной подготовки и профильного обучениямодель організації допрофільного і профільного навчання, починаючи з 5-го класу, демонструє в МБОУ «Лицей № 8» демонстрирует системный подход к осуществлению постав-системний підхід до здійснення поставленных задач.лених задач. Основным, фундаментальным принципом работы выступает прин- Основним, фундаментальним принципом роботи виступає принцип непрерывного сопровождения развития ребенка в Лицее.цип безперервного супроводу розвитку дитини в Слобожанському НВК № 1. Системно-образую- Системнотворним чинником є закономірнийщим фактором является закономерная связь между личностным и профессиональ- зв'язок між особистісним і професійним розвитком учня на кожній ступені навчанняным развитием ученика на каждой ступени обучения..

C:\Users\User\Desktop\IMG_5537.JPGПсихолого-педагогический

Модель базується на психолого-педагогічному підході, який дозволяє уникнути помилок, і подход позволяет избежать ошибок.на ідеях фасилітації навчання, які сприяють гуманизации образовательного процесса. гуманізації освітнього процесу і складається із чотирьох етапів.

Сьогодні реалізується перший – підготовчий (на рівні 5 класу) етап, під час якого А идеи фасилитации обучения способствуют1-ый этап – подготовительный (на уровне 5 класса).Происходит начало фор-відбувається початок формирования банка данных: исследуются темперамент, память, внимание, мышлениемування банку даних: досліджуються темперамент, пам'ять, увага, мислення дітей. За рахунок варіативної складової навчального плану запроваджено Специальные курсы «Логика», «Физика», «Математика на компьютерах», «Ро-детей.спеціальний інтегрований курс, який складається із блоків (модулів): математика, фізика, хімія і біологія.

C:\Users\User\Desktop\IMG_5549.JPG

C:\Users\User\Desktop\IMG_5541.JPG

Заняття передбачають індивідуальну, групову та роботу в парах. Таке поєднання дозволяє навчити дитину слухати не тільки вчителя, а і своїх однокласників. Спілкування з однолітками набагато простіше для дитини, ніж спілкування з дорослими. Діти тренуються в мистецтві слухання спочатку у своїй маленькій компанії, а вже потім відважуються постати перед усім класом. Взагалі уроки проводяться незвичному форматі: це скоріше зустрічі за круглим столом з обговоренням, суперечками , доведенням і пошуками нових поглядів і розв'язків.

C:\Users\User\Desktop\IMG_5538.JPG

31.01.2018